I en fiskerimelding opplyser fiskeridirektøren at det er besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at totalkvoten kan utnyttes fullt ut.

Seitrålerne gis en kvoteøkning på 30 prosent, og dette innebærer maksimalkvoter på 435 tonn hyse pr. kvotefaktor.

Direktoratet minner om at fiske på maksimalkvotetillegget kan bli stoppet på kort varsel. Beslutningen har virkning fra og med i dag, ifølge direktoratets melding.