Utenriksminister Anniken Huitfeldt, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl innkalte i ettermiddag til pressekonferanse for å snakke om havneadgang for russiske fiskefartøy.

Der ble det klart at den alvorlige utviklingen med sabotasjen av gassrørledningen i Østersjøen, Russlands annektering av flere fylker i Ukraina og trusselen mot norske gassrørledninger, har gjort at regjeringen innfører strengere havneadgang for russiske fiskefartøyer.

Tre havner

- Det blir kun anledning for russiske fiskefartøyer å gå til havn i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord heretter. Alle russiske fartøyer som anløper disse havnene skal kontrolleres, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Inntil nå har russiske fartøy fått anløpe Akkarfjord, Sortland, Ålesund, Harstad og Fiskerstrand i tillegg til de tre overnevnte. I disse havnene har det vært flere enn ti anløp av russiske båter den siste tiden.

- Vi forventer ikke at konsekvensene vil være store for norske aktører, men for enkelte vil havneforbudet merkes, sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran på pressekonferansen.

Politiet og Tollvesenet øker aktiviteten

Finansdepartementet har bedt tolletaten iverksette økt kontroll med russiske fartøyer. Målet er at alle russiske fiskefartøyer som anløper de tre aktuelle havnene skal kontrolleres. Det innebærer at det blir vanskeligere å benytte russiske fartøyer til ulovlig virksomhet, for eksempel omgåelse av eksportkontrollregelverket.

-Det vil også gjøre det enklere for myndighetene å gjennomføre kontrollene når havnene begrenses fra åtte til tre. Jeg har også bedt politiet samarbeide tett med tolletaten og andre relevante etater. Det blir økt synlighet av politi og toll i de aktuelle havnene, sa justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl.

Ifølge VG la både Finansdepartementet og Utenriksdepartementet ut en pressemelding om dette på sine nettsider torsdag ettermiddag. Denne ble imidlertid fjernet kort tid etter.

Redd for fiskerisamarbeidet

- Det er riktig at spørsmålet om fiskerisamarbeidet med Russland og spørsmålet om russiske fiskefartøyer sin adgang til norske havner er ulike problemstillinger. De henger likevel sammen. Vi ønsker ikke å treffe beslutninger som setter stabiliteten i nord, samarbeidet og den bærekraftige forvaltningen i fare. Det er bakgrunnen at russiske fiskefartøyer har fått gå til norske havner. Men verden endrer seg og Norge har også behov for å trygge våre interesser, sa Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Han fortalte videre at det er viktig for å beholde forutsigbarhet i nord, at fiskerisamarbeidet fungerer. En bærekraftig forvaltning er viktig i nordområdene. Vi må kunne tenke sikkerhet og samtidig tenke fiskerisamarbeid i et lengre perspektiv.

- Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes, havner alene står disse havnene for alle anløp, dette gjør det enklere å holde kontroll med fartøyene, sa Skjæran.

Ikke en del av fiskeriavtalene

Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland hviler på to avtaler inngått i 1975 og 1976. Der er tilgang til å fiske i hverandres økonomiske soner et viktig premiss. I tillegg inngås det fiskeriavtaler hver høst, der kvoter fastsettes og overordnede føringer for fiskeriene legges.

Anne-Kristin Jørgensen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, uttalte til Fiskeribladet i august at Norge ikke bryter fiskeriavtalen med Russland, skulle vi stenge havnene for russiske fiskefartøy.

– At russerne skal få levere fisk i Norge, er så vidt jeg kjenner til ikke en rettighet som er nedfelt i noen av disse avtalene. Det er et næringslivssamarbeid, sa Jørgensen.

Selv om det ikke skulle være et avtalebrudd å stenge havner for russiske fiskebåter, er det likevel ikke utenkelig at det kan påvirke fiskerisamarbeidet ved at relasjonen til Russland forverres, påpekte seniorforskeren.

Unntak fra havneforbud

Regjeringen innførte i mai forbud mot at russiskflaggede fartøy fikk anløpe norske havner. Dette som en del av en omfattende sanksjonspakke som var ment å ramme russisk økonomi, etter invasjonen av Ukraina.

Til forskjell fra EU valgte Norge å spesifisere et generelt unntak for alle russiske fiskefartøy. Årsaken var at regjeringen ikke ønsket å sette det norsk-russiske fiskerisamarbeidet i spill.

Venstre har hele tiden vært svært kritisk til at russiske trålere har fått anløpe norske havner som normalt. Regjeringen har imidlertid stått på sitt.