Fiskeridirektoratet har fastsatt reguleringen for årets raudåtefisket. Det er satt en kvote på 254.000 tonn. Denne kvoten kan fiskes utenfor 1000 meters dybdekvote nord for 62-graden, og vest for 24-grader øst, i fiskrisonen ved Jan Mayen utenfor 12-milen og i et eget definert området i internasjonalt farvann i Norskehavet, NEAFC RA 2 (XNS).

Fartøy med avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 1 eller 2 etter konsesjonsforskriften, kan høste og lande inntil 3000 tonn raudåte i området nord for 62-graden mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekoten, vest for 24-grader øst.

5500 tonn raudåte er avsatt til forsøks- og forskningsformål.

Må skifte felt

Nytt av året er at fartøy må foreta feltskifte ved for høy innblanding av fiskelarver og fiskeyngel. Dette slår inn dersom prøvetakning viser at fangsten har over 10 prosent innblanding av larver/yngel, uavhengig av fiskeart - og gjelder for hvert enkelt trålhal.

Feltskiftet skal dokumenteres i fangstdagboken, og det skal dokumenteres hvilke endringer som er gjort og hva som var begrunnelsen for endringen, opplyses det i reguleringsforskriften.

Kan pålegges ekstra rapporteringskrav

Av forskriften går det frem at fartøy som deltar i høsting av raudåte, kan pålegges krav om rapportering fra høstingen, ut over det som fremgår av fangstdagbok og sluttsedler, eller følger av prosedyrer for prøvetaking, dersom Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet har behov for ytterligere data.

Videre vises det til at eier av fartøy som deltar, skal innen utgangen av hvert år sende en rapport til Fiskeridirektoratet om hva fartøyet og eier har gjort for å bidra til kunnskapsutvikling om høsting av raudåte når det gjelder utvikling av redskap, prosessering og konservering av fangst.

I forskriften opplyses det også om at observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt om bord i fartøy som høster raudåte.