Norges Fiskarlag mener det er nødvendig å iverksette tiltak for å komme i mål med årets makrellkvote. Tirsdag ba de myndighetene ta grep. Selv har de foreslått et kvotetillegg for fartøy som har fisket 100 prosent av opprinnelig fartøykvote.

Pelagisk Forening svarer med å be myndighetene avvente tiltak. De mener Fiskarlagets forslag vil ha liten effekt og kun stimulere et fåtall fartøy til ekstra innsats. Ifølge foreninga vil forslaget i skrivende stund gagne fem fartøy, de fleste andre vil fiske innenfor sine tildelte kvoter.

– Vil ikke påvirke fisketakta

Styret i Pelagisk Forening viser til at det de siste to ukene har vært vesentlig leteinnsats på feltet etter makrell, uten at det har gitt særlig til resultat. Organisasjonen mener det derfor ikke haster å få på plass et nytt reguleringsopplegg. I et styremøte tirsdag ble det vedtatt at eventuelle justeringer bør utsettes.

– Fremdeles er en vesentlig del av flåten ute, og Pelagisk Forening mener at et nytt reguleringsopplegg ikke vil endre fisketakta i vesentlig grad. Pelagisk Forening mener derfor at det ikke haster med et nytt reguleringsopplegg, og at det må gjøres grundige vurderinger i tida fremover, før en går for nytt reguleringsopplegg, skriver de i vedtaket.

De mener reguleringsopplegget Fiskarlaget har spilt inn utløser en rekke spørsmål, særlig knyttet til kvotefleks. Dette mener de må avklares før reguleringa endres.

Pelagisk Forening
  • Startet for ti år siden av utbrytere fra Fiskarlaget og Fiskebåt.
  • Bakgrunnen var strid om strukturpolitikken.
  • I dag er det en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier langs norskekysten.
  • Medlemsflåten består av ringnotfartøyer, pelagiske trålere og kystnotfartøyer.

Bør prioriteres på feltet

Styret mener også at de fartøyene som har mye makrell igjen, bør få prioritert plass på feltet for å få fisket sine rettmessige deler av totalkvota.

– Blir det for mange fartøy på feltet, vil det lett kunne legge bånd på et eventuelt fiskeri. Ved et marginalt, eller dårlig fiskeri, vil for store ansamlinger av fartøy kunne hemme fiskeriet, like mye som det hjelper til at større kvantum blir fisket. Pelagisk Forening ber derfor om at en utsetter nytt reguleringsopplegg på ubestemt tid, skriver de.