Familien Kristoffersen har vært fiskere på Ulvøya i Oslo i 13 generasjoner.

Fiskebåten har nummer O-1-O. Sigurd Andre Kristoffersen er Oslos siste rekefisker. Hver torsdag og fredag ligger han ved rådhusbrygga i Oslo og selger reker fra fiskebåten sin, slik fiskerne har gjort det i uminnelige tider. Nå kan det være slutt.

Må fjerne brygga

Plan- og bygningsetaten i Oslo har pålagt fisker Sigurd Andre Kristoffersen på Ulvøya om å fjerne flytebrygga til fiskebåten. I tillegg må han betale 120.000 i bøter.

– Jeg har ikke de pengene. Da blir det tvangssalg, frykter Kristoffersen. Hvis jeg ikke lenger kan ha fiskebåten ved egen brygge, så tar de fra meg levebrødet mitt.

Flytebrygga er ulovlig og må bort fastholdes det i svaret vi har innhentet fra prosjektleder Lena Amdal i Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Kristoffersen får full støtte av Norges Fiskarlag, som mener det er en feil at ikke Kristoffersen har blitt gitt anledning til å søke, før pålegg og tvangsmulkt ble gitt.

– Vi synes jo dette er helt urimelig. Vi har tatt kontakt med Plan- og bygningsetaten for å få tilsendt sakens dokumenter, men det har vi ikke fått, sier Henriette Skaar i Norges Fiskarlag.

– Vi synes jo dette er helt urimelig, sier Henriette Skaar, seniorrådgiver/jurist i Norges Fiskarlag. Foto: Privat

Trygg og sikker adkomst

Det var i 2008 at Kristoffersens la ut flytebrygga for fiskebåten, slik at det skulle være mulig å komme trygt og sikkert om bord og i land fra fiskebåten og familiens båt. Faren var blitt dårlig til beins og Sigurd Andre var alene om fiskebruket.

– Den gang var det ikke noe krav til søknad for å legge ut flytebrygga, sier Kristoffersen. Det har det blitt i dag, men jeg får heller ikke lov til å søke på nytt. I stedet har de gitt meg pålegg om å fjerne flytebrygga til fiskebåten på min egen eiendom.

Pålegg og bøter

Flytebryggeanlegg med landgang, bryggekant med støttemur, lagrede gjenstander flere steder på eiendommen, to boder, trapp i hagen, opparbeidet vei og støttemur må bort, heter det i påleggene fra Plan- og bygningsmyndighetene i Oslo. Som i tillegg har ilagt fiskeren bøter på til sammen 120.000 kroner.

Beliggenheten til Kristoffersens eiendom er på østsiden av Ulvøya. Her stuper terrenget bratt nedover mot sjøen. Huset klorer seg fast i bratthenget. Den vesle veien som Kristoffersen har fått laget ned til båten har lettet adkomsten til fiskebåten. Forstøtningsmurene har trygget grunnen ved brygga og grunnen der huset er bygget. Den gamle muren ved brygga er skjev og heller utover.

– Det er så bratt her, at jeg har måttet sette opp forstøtningsmur så ikke hele tomta skal sige ut. Hvis jeg må ta bort murene frykter jeg for at grunnen ved huset og grunnen ved brygga skal sige ut. Ikke har jeg råd til å fjerne murene heller, sukker fiskeren og legger til:

– Fiskebåten er gammel, og nesten alt jeg tjener går til vedlikehold. Og hvor skal jeg gjøre av fiskeredskapen om jeg ikke kan få lov til å ha den på min egen eiendom? undrer Kristoffersen.

Han klaget saken inn til statsforvalteren og fikk medhold i at fiskeredskapene kunne lagres på eiendommen. Men kravet om å fjerne flytebrygga for fiskebåten er ikke frafalt.

– I realiteten betyr det at det blir kroken på døra for meg, sukker fiskeren, som nå ikke vet sin arme råd.

– Ulovlige tiltak

– Plan- og bygningsetaten har gitt pålegg, som er stadfestet av Statsforvalteren, som innebærer retting og fjerning av flere tiltak som ikke var omsøkt eller godkjent av bygningsmyndigheten, svarer prosjektleder Lena Amdal i Plan- og bygningsetaten.

Kommunen har en plikt til å forfølge ulovlige forhold som brudd på plan- og bygningsloven som ikke er av mindre betydning. Ingen av forholdene er vurdert å være av mindre betydning. Eiendommen er regulert til bolig, og ikke næring. Alle tiltakene krever byggesøknad samt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Eier må selv bære risikoen for å ha igangsatt tiltak uten søknad, sier Amdal.

Norges Fiskarlag tar saken

Norges Fiskarlag har engasjert seg i Kristoffersens sak og tatt kontakt med Plan- og bygningsetaten i Oslo. Amdal bekrefter at de har fått brevet fra fiskerlaget.

– Den 8. august 2023 mottok vi en henvendelse fra Norges Fiskarlag med en anmodning om å stille ulovlighetssaken i bero i påvente av ny reguleringsplan, slik at forholdene kan omsøkes, bekrefter Amdal.

– For eiendommer på Ulvøya er det besluttet at vi ikke skal stille oppfølgingen av ulovlige forhold i bero påvente av ny reguleringsplan. I føringer gitt til ny reguleringsplan, som er under arbeid, legges det ikke opp til å åpne opp for nye tiltak i strandsonen. Dette er i samsvar med de statlige retningslinjer for nye reguleringsplaner, fastslår Amdal.

Vil søke på nytt

– Vi har nå sendt brev til Oslo kommune, og ønsker konstruktiv og god dialog med kommunen for å finne løsninger som bidrar til at fiskerne i Oslo kommune kan utøve sitt yrke også i fremtiden, sier Skaar. Vi vil bistå Kristoffersen i denne saken og vi kommer også til å søke om brygga til fiskebåten hans, sier Skaar.

– For at man skal la være å følge opp de ulovlige tiltakene, må det foreligge særlige grunner, sier Amdal. Det er lite sannsynlig at tiltak vil bli godkjent i en ny søknad etter ny plan. Vi har forståelse for at våre krav om fjerning og tilbakeføring oppleves belastende for eier. For at etaten skal kunne behandle denne eiendommen forskjellig fra naboeiendommer på Ulvøya, er det behov for en søknad om utsettelse og en nærmere og særlig begrunnelse knyttet til hvert enkelt tiltak, slutter Amdal.

Fiskere bare i festtalene?

– Skal vi ha fiskere bare i festtalene i Oslo? undrer Oslofjordens siste rekefisker. Politikere snakker ofte varmt for å ta vare på og utvikle kystkulturen, men i realiteten lar de byråkratiet gjøre alt de kan for å få slutt på den, sier Kristoffersen. Jeg har Oslos nest eldste yrke og er den siste rekefiskeren igjen i Oslo. Ønsker vi virkelig å gjøre slutt på det? spør Kristoffersen.

redaksjon@fiskeribladet.no