Det sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fredag.

– Dette er et særskilt tiltak for å bidra til å unngå ytterligere restkvoter i årets torskefiske, fortsetter han.

Mye gjenstår

Det er i år avsatt 2500 tonn til ordningen med kvotebonus for fartøy som leverer levendelagret torsk. Årets bonus, som opprinnelig var på 30 prosent, justeres nå opp til 50 prosent. Det innebærer at kun halvparten av fangsten som settes i merd, trekkes fra kvoten.

Et vilkår er at torsken blir lagret i mer enn tre uker før den slaktes og omsettes.

Ferske tall fra Norges Råfisklag viser at det hittil er satt 2000 tonn levende torsk i merd i år. Kun 600 tonn av bonusavsetninga på 2500 tonn er dermed brukt.

Trappes ned

Ordningen med kvotebonus for levendelagring ble innført som en midlertidig ordning, for å hjelpe levendenæringa i en oppstartsfase, og trappes nå ned. Nærings- og fiskeridepartementet presiserer at den økte kvotebonusen ikke innebærer en økning i kvotene som settes av til ordningen.

I takt med nedtrappinga som er satt i gang, har interessen for dette fisket dalt. I fjor ble ikke bonusavsetningen brukt opp.

Hittil i år er det bare ni fartøy som har vært aktive i levendefangsten, og levendekvantumet henger 750 tonn bak det svært dårlige fjoråret.

Mest aktiv på kjøpersiden så langt i år har Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen vært. I anlegget som de har eierinteresser i, er det så langt i år satt 774 tonn villfanget torsk i merd, mot 353 tonn i fjor. Det er «Båragutt», «Olagutt», «Nordhavet» og «Fugløyskjær» som har stått for leveransene. I anleggene til Båtsfjordbruket og Lerøy Båtsfjord er det satt henholdsvis 365 og 332 tonn torsk så langt i år, for begge en nedgang fra i fjor.