Havforskningsinstituttet har lagd rapport fra den siste uka i det fire uker lange toktet som ikke ser ut til å ha gitt store endringer i forhold til det som ble observert underveis på hele toktet.

Sammenligninger med fangster på fjorårets tokt, men årets tokt, kan tyde på at makrellbestanden er på vikende front i år. Det er flere 0-fagster på årets tokt sammenlignet med i fjor. I år ble det gjort 118 makrellfangster på toktet mot 106 i fjor. Det ble samlet sett noen flere større fangster med såkalte 4- og 5 hal, som er fangster over 1000 kilo i trålhalene i fjor enn i år, viser tellinger som Fiskeribladet har gjort på de aktuelle grafikk-kartene.

Det klare bildet får man ikke før halene blir grundigere analysert i konkrete størrelser og resultatene fra dette toktet legges sammen med tilsvarende resultat fra andre nasjoners deltakelse i toktet.

Erling Kåre Stenevik og Åge Høines, har vært toktledere på siste del av toktet og har levert denne rapporten fra fartøyene «Vendla» og «Eros».

Rapporten:

«Også på siste del har værforholdene vært gode, og vi har fått dekket det planlagte området. I tillegg har vi tatt noen ekstra stasjoner lenger vest her i nord for å få best mulig dekning av makrellen sin utbredelse.

Fangstene av makrell den siste uken har variert mellom 0 og 5000 kilo, med gjennomsnittsvekt på fisken mellom 458 og 581 gram.

Fangstene av sild har variert mellom 0 og 13000 kilo, med gjennomsnittsvekt på fisken mellom 203 og 350 gram.

Grafen som beskriver snittvekt på makrellfangster i årets tokt. Foto: Grafikk ICES.

Nullfangster i øst

Vi har hatt lave eller 0-fangster på de nordligste stasjonene og i øst inn mot Barentshavet. Det var imidlertid ett transekt et stykke nord for Jan Mayen der vi fikk en relativt høy makrellfangst på vestligste stasjon, selv om vi tok ekstra stasjoner i vest. Det var da ikke tid igjen til å gå lenger vest på dette transektet.

Totalt på toktet har «Vendla» og «Eros» hatt 118 trålhal på faste stasjoner, som skal brukes i mengdeberegning av makrell. I tillegg har vi hatt 22 trålhal for å få prøver av fisk vi ser på ekkoloddet, stort sett kolmule.

77 grader Nord

««Vendla» dekket helt nord til 77-grader nord og avsluttet med en loddeprøve 30 NM vest for sørspissen av Svalbard. De neste to ukene skal resultatene fra toktet sammenstilles med resultater fra de andre nasjonene, og blant annet skal mengdeindekser for makrell, kolmule og norsk vårgytende sild beregnes og den internasjonale toktrapporten skal utarbeides, står det i toktrapporten.»

Kvoteråd om syv-åtte uker

Det er ventet at kvoterådene for makrell og nvg-sild legges frem i månedsskiftet september/oktober. I fjor kom rådene 30. september og første til en reduksjons i anbefalt kvote på makrell med åtte prosent og nvg-sild åtte prosent fra året før. Hvor mye som fiskes i år, bestemmes av kyststatenes egensatte kvoter utenom fastsettelser av kvoter eller internasjonale forhandlinger og enighet.

Kvoterådet for makrell var på 795.000 tonn, men makrellkvoten overfiskes med 325.000 tonn i gjennomsnitt årlig i forhold til ICES sine anbefalinger, sier fasiten fra perioden 2010-2021. 2022 byr neppe på store endringer i den statistikken.