I likhet med Fiskarlaget Nord, har Nordland Fylkes Fiskarlag nå også sendt sine høringsinnspill på Fiskeridirektoratets reguleringsforslag av torskefisket i de minste flåtegruppene.

Laget er positive til at fiskeriministeren har tatt tak i reguleringene for å bistå den minste flåten med å komme i havn med kvotene, men er ikke utelukkende enig i grepene som er foreslått.

- Liten risiko for å overskride nasjonal kvotefleks

Arbeidsutvalget påpeker at mange fartøy i gruppen som ligger dårlig an med kvotene, nå er gått nordover og at det fremdeles foregår et brukbart fiske - men at det er visse problemer med leveranse av råstoff til industrien.

Når det gjelder forslaget om å øke kvotefleksen, sier fylkeslaget følgende:

«Nordland Fylkes Fiskarlag har tidligere foreslått at kvotefleksordningen på fartøynivå må økes fra 10 til 20 %. En er selvsagt kjent med at avtalen med Russland innebærer at det bare er 10 % kvotefleks på nasjonal kvote. Arbeidsutvalget er imidlertid overbevist om at en så stor del av flåten vil legge opp til å fiske hele sin kvote at det er liten risiko for å overskride den avtalte nasjonale kvotefleksen selv ved en økning til 20 % for de minste fartøyene.»

Utvalget legger også til at det vil være uakseptabelt at deler av gruppekvoten til lukket gruppe under 11 meter og i åpen gruppe overføres til fartøy i de større gruppene.

«Det betyr at dersom det, uansett grunn blir stående igjen mer enn 10 % av gruppekvoten i de nevnte gruppene så må hele restkvantumet overføres til samme gruppe til neste år.»

- Mot sin hensikt å øke kvantumet

Når det gjelder direktoratets forslag om å øke maksimalkvotetillegget, viser Nordland Fylkes Fiskarlag til at det er leveringsproblemer for flåten i Troms og Finnmark.

«Det betyr at fiskebrukene regulerer mottaket på en slik måte at en lar enkeltfartøy gjøre seg ferdig med kvoten før nye slipper til. Rent praktisk betyr at det dersom det gis et kvotetillegg til enkeltfartøy så vil for det første de som venter på å få avtale om levering måtte vente enda lengre. For det andre betyr det at når det er mottaket som er flaskehalsen så vil en likevel ikke få opp noe større kvantum før enten kjøpekapasiteten økes eller fisket generelt avtar og flere får anledning til å delta», heter det i innspillet fra fiskerne i Nordland.

De konkluderer med at det på dette grunnlaget, vil virke mot sin hensikt å øke kvantumet som hvert enkelt fartøy kan fiske.

«Et slikt grep tror en også vil føre til stor misnøye i den flåtegruppen som nå ligger og venter på tur for å få levering», mener fylkesfiskarlaget.