Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat med forslag til endring av Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

Styret har ingen innvendinger til at leveringsplikt endres til tilbudsplikt, heter det i en pressemelding.

«Styret mener at forslaget om utveksling av fangst mellom mottaksanlegg med aktivitetsplikt synes forsvarlig. Dette i den betydning at fangst som i utgangspunktet skal leveres til ett anlegg med aktivitetsplikt vil gå til et annet anlegg som også har aktivitetsplikt. Hovedpoenget med tilbudsplikten må være at fangsten virkelig blir bearbeidet. Det må imidlertid være en forutsetning at de kontrollmessige utfordringene kan håndteres på en forsvarlig måte», heter det i høringsinnspillet.

Når det gjelder fastsetting av pris/utbudspris ved auksjon, mener styret at dagens ordning for frossen fisk bør endres slik at denne utbys på auksjon med utbudspris tilsvarende oppnådd gjennomsnittspris for fersk fisk i det området råstoffet landes. Når det gjelder ferske leveranser mener styret at også disse må kunne legger ut på auksjon med basis i oppnådd gjennomsnittspris for fersk fisk i den regionen der råstoffet landes.

Styret ber om at det arbeides med sikte på at andelen av ferskleveranser under tilbudsplikten økes.

Styret kommentere videre at frysing og ferskfiskpakking ikke kan defineres som bearbeidelse og derfor må falle utenfor denne definisjonen.