Fiskeridirektoratet melder at de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei for 2022 ser slik ut:

  • Torsk: 385.256 tonn
  • Hyse: 101.636 tonn
  • Sei: 183.413 tonn

Torsk

For torsken så avtalte den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen i fjor høst en ekstra overføringsadgang av ubrukt kvote av torsk fra 2021 til 2022. Overføringsadgangen ble økt fra 10 prosent til 15 prosent.

Bakgrunnen var utfordringene pandemien hadde skapt for fiskerinæringen. Norges overføringsadgang ble derfor økt fra 39.064 tonn til 58.595 tonn med hensyn til overføring av kvote fra 2021 til 2022. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å implementere den økte overføringsadgangen i den nasjonale reguleringen slik:

  • Torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe kan overføre inntil 15 prosent av gjenstående kvote på fartøynivå
  • Utover overføringene på fartøynivå, kan inntil 15 prosent av gruppekvotene til torsketrålere, seitrålere og konvensjonelle havfiskefartøy godskrives de enkelte gruppekvotene i 2022
  • Utover overføringene på fartøynivå, kan ethvert restkvantum godskrives de enkelte gruppekvotene for fartøy i åpen og lukket gruppe i 2022
  • Ethvert restkvantum på avsetningen til kystfiskeordningen kan godskrives kystfiskeordningen i 2022

48 789 tonn av torskekvoten var ubenyttet ved årsskiftet, og hele restkvantumet overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 385 256 tonn torsk i 2022.

Fiskesalgslagene har beregnet at 1 532 fartøy får overført torskekvote fra 2021 til 2022. Totalt ca. 28 000 tonn overføres til 2022 på fartøynivå, det vil si 6,5 prosent av justert norsk totalkvote for 2021.

Hyse

Utnyttelsen av hysekvotene utgjorde bare cirka 87 prosent i 2021, og 10.935 tonn overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 101.636 tonn hyse i 2022.

Sei

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2021, og 756 tonn overføres til norsk totalkvote for 2022. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 183 413 tonn sei i 2022.