Forskerne har vært klare på at uttaket av kysttorsk i nord må ned for å ivareta bestanden.

Det er noe av bakgrunnen for at Nærings- og fiskeridepartementet har bedt sine underliggende etater om å vurdere flere endringer i fisket etter torsk. Målet er at tiltakene også skal dempe konfliktnivået og konkurransen mellom små og store fartøy på sjøen.

Torsdag ettermiddag ble Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets forslag sendt på høring. De foreslår omfattende endringer i fisket etter torsk nord for 62 grader nord.

I tillegg til havdeling, som har vært mye diskutert i næringa i høst, foreslår de blant annet å øke minstemålet for torsk innenfor firemilsgrensen og sette strengere redskapsbegrensninger.

Det foreslås også et forbud for alle fartøy over 11 meter å fiske innenfor fjordlinjene.

Iverksetter tiltak til vinteren

Fiskerinæringa, som straks går i gang med ny vintersesong, har kort tid å svare på.

Allerede 13. januar går fristen ut for å komme med synspunkter på flere av tiltakene, som gjelder større fartøys muligheter til å fiske innenfor grunnlinja og firemilsgrensen.

Målet er ifølge direktoratet å iverksette tiltak allerede før den kommende skreisesongen er i gang for fullt.

Nødvendig

Fiskeridirektoratet erkjenner at mange av forslagene kan ha flere negative konsekvenser. De er heller ikke sikre på effekten.

«Det er likevel nødvendig å vurdere slike tiltak, både for å tilpasse reguleringene til en fiskeflåte som stadig blir mer effektiv, men ikke minst for å redusere fiskepresset på kysttorsk. Det er vanskelig å beregne effekten av de ulike tiltakene, men samlet sett vil forslagene gi grunnlag for en mer bærekraftig beskatning av kysttorsk nord for 62°N», skriver direktoratet i høringsbrevet.

Høringen omfatter ikke notfiske etter sei, sild og makrell. Fiskeridirektoratet skriver at lokale reguleringer vurderes som alternative tiltak.

Følgende forslag inngår i høringen:

 • Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene.
 • Fartøy på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 • Det innføres forbud mot å ha om bord mer enn to lengder à 9 kveiler snurrevadtau à 220 meter ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 • Forbudet mot å fiske torsk innenfor fjordlinjene endres til å gjelde for fartøy over 11 meter største lengde (ned fra 15 meter).
 • Minstemålet for torsk økes til 55 cm innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 • Tillatt innblanding av torsk under minstemål i fisket etter torsk med juksa og line økes til anslagsvis 20 % i antall i de enkelte fangster innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, og 15–20 % ved garnfiske etter sei i samme område.
 • Hvert fartøy kan fiske etter torsk med maksimalt 80 garn innenfor fjordlinjene.
 • Minste tillatte maskestørrelse i garn økes til 168 mm ved fisket etter torsk nord for 62°N.
 • Ved fiske etter torsk med snurrevad skal det være kvadratmasker i fiskeposen med en maskestørrelse på minst 140 mm nord for 62°N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.
 • Området for det generelle påbudet om kvadratmasker i fiskeposen ved fiske med snurrevad utvides fra 64°N sørover til 62°N.
 • Forbudsområder i lokale reguleringer som forbyr bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i Troms og Finnmark tilpasses slik at forbudsområdene i større grad samsvarer med kysttorskens gytefelt slik disse nå er definert på bakgrunn av gytekartlegging gjennomført av Havforskningsinstituttet.

Inviterer til «mindre inngripende forslag»

Fiskeridirektoratet skriver avslutningsvis at: «Det inviteres også til å komme med innspill til mindre inngripende og alternative forslag enn det som kommer frem i høringsnotatet».

De legger også opp til ulike tidspunkt for iverksettelse av ulike tiltakene. De tre første forslagene sendes på høring med sikte på iverksettelse før hovedsesongen for torskefiske i 2023, altså i løpet av første halvdel av februar.

Fristen for å komme med innspill til disse forslagene er derfor satt til 13. januar 2023.

De øvrige forslagene høres med sikte på iverksettelse 1. januar 2024. Fristen for å komme med innspill til disse tiltakene er 9. mars 2023, melder Fiskeridirektoratet.

Alle dokumentene i høringen finner du på Fiskeridirektoratets hjemmeside.