De justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei for 2023 er:

  • Torsk: 290 027 tonn
  • Hyse: 99 114 tonn
  • Sei: 203 235 tonn

Overførte nær 30.000 tonn

Fiskeridirektoratet viser til at kvotene på torsk ble relativt godt utnyttet i 2022, og det overføres 29 573 tonn fra 2022 til 2023. Til sammen 929 fartøy overfører 10 871 tonn på fartøynivå. I tillegg overføres 13 347 tonn på gruppenivå og 5355 tonn på totalkvotenivå. Totalkvote justert for kvoteoverføringer utgjør da 290 027 tonn torsk.

Kvoter på fartøynivå på sei og hyse fremgår av ny forskrift, som du finner HER.

Kvoteoverføringer på fartøynivå

Videre viser direktoratet til at salgslagene har beregnet at 929 fartøy får overført torskekvote fra 2022 til 2023. Totalt nesten 11 000 tonn overføres til 2023 på fartøynivå, det vil si 2,8 prosent av justert norsk totalkvote for 2022.

Kvotejusteringene i detalj på totalkvotenivå, gruppe- og fartøynivå for torsk, sei og hyse, finner du som pdf-er nederst i artikkelen.

Overførte over 8000 tonn hyse

Utnyttelsen av hysekvotene utgjorde bare cirka 95 prosent i 2022, og 8413 tonn overføres til norsk totalkvote for 2023. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 99 114 tonn hyse i 2023, melder direktoratet.

«Som følge av lav utnyttelse av hysekvotene de siste årene, er det som en prøveordning innført en ny modell for avregning på gruppenivå. Dette innebærer at i de tilfeller Fiskeridirektoratet refordeler for å legge til rette for at hysekvoten kan utnyttes fullt ut, skal hver gruppe få maksimalt overført 10 prosent av gruppekvoten. Dersom enkelte grupper har overfisket gruppekvoten, skal gruppen ikke få fratrekk til neste år, men få overført restkvantum så langt det er dekning innenfor totalkvoten», opplyser direktoratet.

Trekker fra på seien

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2022, og 9307 tonn trekkes fra norsk totalkvote for 2023, viser direktoratet til. Norsk totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 203 235 tonn sei i 2023.

De justerte total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2023. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering, ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2022 og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen, vises det til.

Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor cirka 90 prosent av gruppekvotene, gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Dette gjelder ikke fartøy i åpen gruppe og fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen som har fått utdelt hele kvotegrunnlaget i tidligere forskrift, påpeker direktoratet.