I en felles pressemelding fra Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag, går det frem at de innfører auksjonsplikt på 50 prosent av hodekappet, sløyd fryst torsk og sei (HG). Auksjonsplikten blir gjeldende fra og med kvoteåret 2022 for å sikre mer åpen konkurranse om fisken, heter det i meldingen.

I meldingen opplyses det imidlertid at auksjonsplikten innføres som en prøveordning.

For å skaffe et best mulig faglig grunnlag for å vurdere virkningene, er det etablert et FHF-finansiert evalueringsprosjekt, som er tildelt Nofima.

- Stor faglig enighet

I meldingen heter det at:

«Det synes å være stor faglig enighet om at auksjonen, hvor alle aktørene kan delta i konkurransen, bør ha en dominerende plass i omsetningssystemet for å sikre dette formålet. Flere offentlige utredninger og politiske signaler viser at tiltak som kan styrke auksjonen har bred både faglig og politisk legitimitet».

Salgslagene påpeker at gjennom de siste årene har det synkende volum på auksjonen i hvitfisksektoren vært et viktig tema i dialogen mellom salgslagene og kjøperne.

«Særlig klippfiskindustrien har vært tydelige på at det er nødvendig å iverksette tiltak for å styrke auksjonen, slik at mer råstoff blir tilgjengelig i en åpen konkurranse på markedsplassen», står det i meldingen.

Forslaget om auksjonsplikt var på høring allerede vinteren 2020.

«Høringen viste at forslaget, med noen justeringer, har god tilslutning fra både kjøpernes og flåtens organisasjoner», heter det i meldingen.