I en pressemelding torsdag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at det er besluttet å åpne for å gi tillatelser til prøvefiske etter mesopelagiske fiskearter. Tillatelsene vil ha varighet på inntil 10 år om gangen, mens det i dag gis prøvetillatelser med ett års varighet.

Forskere anslår at mengdene mesopelagiske fiskearter som lysprikkfisker og lignende arter er svært store. Ifølge Sintef er det allerede gjennomført havforskning som indikerer en global biomasse på 10 milliarder tonn.

Tradisjonelt har det vært drevet lite direktefiske på disse artene, men potensialet er stort.

Prøvetillatelser på 10 år

- Jeg ønsker å legge til rette for mer utnyttelse av mesopelagiske fiskeslag. Prøvefiske forutsetter store investeringer. For å gi rederiene større sikkerhet for disse investeringene har jeg bestemt at det skal åpnes for prøvetillatelser av inntil 10 års varighet om gangen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en uttalelse.

Selv om det fra før er åpnet for et prøvefiske, er fiskeriet ennå i startfasen.

Departementet viser til at det vil blant annet være en forutsetning for lengre varighet at rederiet har fisket et visst kvantum relevante fiskeslag i flere år. Søknader om prøvetillatelse behandles av Fiskeridirektoratet.

«Departementet tar sikte på å vurdere om det er grunnlag for å innføre en konsesjonsordning etter deltakerloven for mesopelagiske fiskearter etter at vi har fått mer erfaring med prøvefiske», heter det i pressemeldingen som er sendt ut torsdag.

Mesopelagisk fisk
  • Det finnes trolig 10.000 millioner tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene – 100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert år.
  • Mesopelagiske organismer er en samlebetegnelse på dyrene som lever mesopelagisk – av gresk meso «i midten» og pelagisk «som finnes i eller skjer i åpent hav» (200 til 1000 meter).
  • Det er gjort spredte forsøk på kommersiell utnyttelse, men så langt er det ikke etablert noe lønnsomt fiskeri.