«Årsaken er at makrellen nå er på full fart nordover, og erfaringsmessig vil trekke innenfor fjordlinjene i løpet av juli», skriver Fiskebåt på sine nettsider.

Forbundet viser til flere henvendelser fra flåten som melder om gode forekomster utenfor Vesterålen - og at denne makrellen nå er på god fart nordover, og erfaringsmessig vil trekke innenfor fjordlinjene i løpet av juli måned.

«Dette vil vanskeliggjøre tilgangen til makrell for fartøy med faktisk lengde over 15 meter, som følge av lovregulerte begrensinger», skriver Fiskebåt i et brev til Fiskeridirektoratet.

Må fiske all makrellen i norsk sone

I mai ba Pelagisk Forening om ringnotfartøy, kystnotfartøy og SUK-fartøy over 28 meter skulle få fiske makrell innenfor fjordlinjene denne sesongen. Bakgrunnen for kravet er manglende fiskeriavtale med Storbritannia, og at flåten må fiske all makrell i norsk sone uten tilgang til britisk farvann. Foreningen påpekte i vår at de frykter det kan bli vanskelig å få kvoten i havn.

I likhet med Pelagisk Forening, viser Fiskebåt til at manglende soneadgang til britisk farvann, vil kunne skape utfordringer for makrellflåten.

«For at flåten skal kunne være i stand til å høste årets makrellkvote, vil det derfor være avgjørende at fisket kan gjennomføres i de områder hvor makrellen befinner seg, herunder også innenfor fjordlinjene», skriver Fiskebåt.

Vurdere åpning av fjorder

Fiskebåt påpeker at denne problemstillingen tidligere har vært drøftet mellom fiskeriorganisasjonene og Fiskeridirektoratet på et møte 4. juni.

«I møtet oppfattet Fiskebåt at samtlige som deltok hadde forståelse for, at det er viktig å få høstet årets makrellkvote, og at det i denne sammenheng også vil være nødvendig å dispensere fra fjordlinjebegrensningen i fisket etter makrell for fartøy over 15 meter».

Fiskebåt trekker frem Andfjorden og Gavelfjorden som relevante, men ber Fiskeridirektoratet om allerede nå å vurdere åpning av andre aktuelle fjorder.

«Fiskebåt mener at det ikke foreligger noen biologiske grunner av hensyn til kysttorskvernet å ikke tillate fartøy over 15 meter å fiske makrell innenfor fjordlinjene. Store konsentrasjoner av makrell vil fortrenge både torsk, hyse og sei, og faren for innblanding av disse artene vil derfor være liten. Fiskebåt kan heller ikke se at dispensasjon fra fjordlinjebegrensningene vil medføre arealkonflikter», heter det i brevet til direktoratet.