– For å beskytte de sårbare bestandene av den viktige laksen, og for å sikre at det vil være mulig å fiske laks fra disse vassdragene også i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense årets fiske, sier Lovise Marie Vårhus i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Hun er fungerende seksjonsleder i fiskeseksjonen.

Foreløpige tall fra vassdragene rundt Nordfjord i Vestland og Namsfjorden i Trøndelag tyder på at lakseinnsiget i år er omtrent halvert sammenlignet gjennomsnittlige innsiget i perioden 2016-2019, som er grunnlaget for dagens lakseregulering.

Innstrammingen gjelder disse vassdragene:

Namsfjorden

  • Salvassdraget (inkl. Moelva)
  • Aursunda
  • Bogna
  • Namsen

Nordfjord

  • Gloppenelva
  • Hopselva i Hyen
  • Ryggelva
  • Åelva og Ommedalselva
  • Hjalma
  • Aursunda