Stortinget har bedt regjeringen utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Nofima utarbeidet rapporten «Bedre likestilling i fiskeriene». Planen er at strategien skal legges frem i august.

– Rapporten til Nofima forteller oss noe viktig om en av landets største næringer. Nemlig at fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner. Her må alle sammen i alle ledd ta et tak for mer likestilling i fiskerinæringen. Innsikten fra rapporten skal vi ta med oss i arbeidet med en likestillingsstrategi for fiskeriene, blir fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sitert i en pressemelding.

Åpenbare årsaker

Rapporten slår fast at det er noen åpenbare årsaker som hver for seg og samlet gir lav deltagelse av kvinnelige fiskere. En av årsakene er at fisker gir større utfordringer for kvinner enn menn med å kombinere yrket med ansvar for barn. En annen årsak er kulturen.

– Det er en for tøff mannfolkkultur i deler av fiskeriene, og det bidrar ikke til å holde på kvinnene. Det er av mine viktigste konklusjoner, sier seniorforsker Edgar Henriksen i pressemeldingen, som sammen med kollega Thomas Nyrud har utarbeidet rapporten.

Forskerne har ikke funnet formelle barrierer som hindrer kvinner i å bli fiskere eller fiskebåtredere på lik linje med menn. Likevel tyder den lave andelen kvinner i fiskeriyrket på at det både har vært og er uformelle barrierer mot reel likestilling. Det er her seniorforsker Henriksen peker på kulturen blant enkelte fiskerier.

– Noen av dem vi har intervjuet sier at de blir godt tatt vare på mens andre har helt andre erfaringer, sier Henriksen.

Flere kvinner nå enn for ti år siden

I utgangspunktet er det få kvinner som velger fiskeriyrket. Selv om langt flere nå enn for ti år siden velger Fiske og fangst på videregående skole, er andelen jenter bare på 11,3 prosent. Damene kommer senere inn i yrket og blir værende kortere. I de åpne fiskeriene er andelen kvinnelig fiskere på 4,3 prosent mens den er under 2,5 prosent i de lukkede fiskeriene.

I rapporten er det flere forslag til konkrete handlinger som kan få flere kvinner inn i næringen:

  • Flere kvinner bør oppfordres og skoleres for å kvalifisere seg til å overta familierederiet.
  • Det bør vurderes å tilby lederopplæring der et av elementene bør være håndtering av stereotype holdninger og «machokultur».
  • Økonomisk støtte til å drive kvinnenettverk og fremme gode forbilder bør også vurderes både når det gjelder rederier med kvinnelige fiskere og kvinner i fiskeryrket.

Rapporten peker også på fraværet av kvinneperspektivet i relevante offentlige dokumenter.

Styringsgruppen har bestått av statssekretær Trine Danielsen, Eirin Roaldsen (Pelagisk forening), Stine Ytterstad (Fiskebåt Nord), Alice Helleberg (Norges Kystfiskarlag), Kjell Ingebrigtsen (Fiskarlaget), og Rolf Guttorm Kristoffersen (Norges Råfisklag).