I ei pressemelding opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at EU, Færøyane, Grønland, Island, Noreg og Storbritannia i dag har signert ein avtale om totalkvote på 794.920 tonn makrell for 2022.

Dette er i tråd med det internasjonale havforskingsrådet ICES si tilråding og inneber ein nedgang frå kvoten for 2021 som var på 852. 284 tonn, opplyser departementet.

Setjer ned arbeidsgruppe

Kyststatane er dessutan samde om å setje ned ei arbeidsgruppe som skal samle informasjon om utbreiinga til makrellen. Formålet er å få eit godt grunnlag for vidare forhandlingar om kvotefordeling. Arbeidsgruppa skal presentere sin rapport seinast 28. februar neste år, og partane er samde om å møtast i mars for vidare forhandlingar, går det fram av meldinga.

- Det er bra at kyststatane har sett ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på utbreiinga til makrellen. God informasjon er ein føresetnad for ein god avtale om fordeling og bør kunne bidra til å motverke overfiske av makrell, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.