Norges Kystfiskarlag viser i et styremøtevedtak til en bekymring for deg kystnære rekefisket i Oslofjorden og Skagerrak.

Sør-Øst Norges Kystfiskarlag har henvendt seg til moderorganisasjonen med forslag til løsninger som kan hjelpe den enkelte fisker. Et av forslagene er en kondemneringsordning for berørte rekefartøy.

Bakgrunnen er en rekke rapporter som er offentliggjort siden årsskiftet, hvor miljøet i Oslofjorden og en historisk lav torskebestand problematiseres, skriver Kystfiskarlaget i vedtaket.

Hard motbør

Havforskningsinstituttets rapport «Krafttak for kysttorsken» har møtt hard motbør spesielt i sør, der rekefiskere mener at det tradisjonelle driftsgrunnlaget kan bli revet bort.

Den kystnære torsken er under press, noe som ikke minst er aktualisert gjennom usikkerheten rundt MSC-sertifiseringen.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne Foto: Ketil Svendsen

Både «Krafttak for kysttorsk» og rapporten «Frisk Oslofjord» signaliserer behov for større grad av vern, og er bakgrunnsmateriale for Nærings- og fiskeridepartementets vurdering av tiltak.

Det er en utvikling Sør-Øst Norges Kystfiskarlag ser i sammenheng med «systematisk nedbygging av fiskeriaktiviteten» i eget område de siste 10–15 år. Laget ser i pressemeldingen klare likhetstegn mellom «Stortingets ønske om å avvikle pelsdyrnæringen i Norge, og ønsket om å avvikle det kystnære rekefisket».

Krav fra vedtakene
  • … klargjøring om avvikling av yrkesfiske er ønskelig.
  • … det gjennomføres nødvendige konsekvensanalyser for fiskeri- og mottaksstruktur i de berørte områdene.
  • … egne referansegrupper for fiskeri om marine verneområder i Nordsjøen, Skagerrak og Oslofjorden.
  • … dialog med næringa om kartlegging av Oslofjorden med tanke på reke- og krepsefisket.
  • … avventer innføringen av ytterligere innstramninger av fiskerireguleringene i Oslofjord-området.
  • … diskuterer etablering av erstatningsordninger som sikrer berørte fartøy og mannskap nødvendige økonomiske og sosiale vilkår.

God dialog

Direktør for Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, skriver i et debattinnlegg at rapporten «har i liten grad prioritert mellom tiltakene. En slik prioritering ville vært nyttig for forvaltningen, men hadde krevd en betydelig mer omfattende forskningsinnsats.»

Rogne understreker i innlegget viktigheten av god dialog med næringen. Kystfiskarlaget er på sin side tydelige på at de krever at det opprettes egen referansegruppe for fiskeri når arbeidet med verneområder for Nordsjøen, Skagerrak og Oslofjorden settes i gang.

I vedtaket organisasjonen har sendt ut, ber de også Fiskeridirektoratet ha dialog med næringen. Kystfiskarlaget ønsker at reke- og krepsefisket i Oslofjorden skal kartlegges, og at gjeldende reguleringer blir ettergått. Ytterligere innstramninger må avventes, i påvente av «målrettede tiltak på sikt».

Ønsker erstatningsordninger

For trål- og teinefiske etter reke og kreps krever organisasjonen at det gjennomføres analyse av konsekvenser for både fiskeri- og mottaksapparat.

Dersom utfallet blir bortvisning fra tradisjonelle fiskeplasser, krever Kystfiskarlaget «etablering av erstatningsordninger som sikrer berørte fartøy og mannskap nødvendige økonomiske og sosiale vilkår».