Norge er forpliktet av EUs rammedirektiv for vann, og et av målene er at alt vann i elver og innsjøer skal ha god økologisk tilstand innen 2021. Dette målet er langt fra nådd. Ifølge Morten A. Bergan ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), er det små enkle grep som må til.

Samtidig viser tall fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) at kun 20 prosent av de 430 vurderte bestandene i større vassdrag klassifiserte til å være i god eller svært god tilstand.