Mens de norske båtene er henvist til å fiske lodde med not, kan Island selv og andre nasjoner de deler loddekvoten med, fiske lodda med trål. Lodda står for tiden godt samlet på dypet, først senere i februar kommer den opp og sprer seg. Dette betyr at det er en stor fordel å fiske med trål i stedet for med not som ikke når ned til de tette loddestimene.

Islandske fiskerimyndigheter viser til at dette ikke ble tatt opp og drøftet på forhandlingsmøtet mellom nasjonene om loddefisket, mens det fra norsk side avvises at saken ikke er tatt opp.