Årets fiske etter tobis startet 15.april og kvoten på 145.000 tonn er nå oppfisket. Pelagisk Forening inviterer 7. juni til et åpent møte der tobissesongen blir evaluert, både når det gjelder fisket og innførte tiltak.

Foreningen viser til at fisket ble fulgt tett for å unngå ulovlig innblanding av fisk under minstemål og redusere bifangst, og RTC ble også innført.

RTC

Dersom innblandingen av torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål utgjør mer enn 15 prosent (målt i antall) i det enkelte hal, kan Fiskeridirektoratet stenge områder på inntil 500 kvadratnautiske mil i Nordsjøen og inntil 250 kvadratnautiske mil i Skagerrak i inntil 14 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk. Dette systemet er kjent som «Real Time Closure» (RTC).