Spørsmålet om havdeling har vært en krevende sak for Norges Fiskarlag, som organiserer hele spekteret av fiskefartøy. Denne uken klarte likevel landsstyret i organisasjonen å lande en enstemmig innstilling.

I likhet med industrien er også Fiskarlaget kritisk både den korte høringsfristen og det de mener er mangelfulle konsekvensutredninger.

– Men jeg er likevel fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om en løsning som søker å ta hensyn til både større og mindre fartøy, sier fiskarlagsleder Kåre Heggebø i en pressemelding.

Havdeling – dette er saken:
  • Nærings- og fiskeridepartementet ba i 2022 Fiskeridirektoratet gjennomføre en høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62-graden.
  • Fiskeridirektoratet foreslo i den forbindelse at fartøy over 21 meter ikke skal få fiske innenfor grunnlinja i fisket etter torsk nord for 62-graden, og at fartøy over 28 meter ikke får fiske innenfor fire nautiske mil av grunnlinja i samme område.
  • Målet er å redusere uttaket av kysttorsk, men også å redusere konkurranse og konflikt mellom små og store fartøy.
  • Forslagene om havdeling ble sendt på høring i desember 2022, og hadde høringsfrist 31. januar 2023. Tiltak for å dempe fiskepresset på kysttorsken hadde høringsfrist 30. april.
  • I budsjettforhandlingene på Stortinget høsten 2022 ble SV og regjeringspartiene enige om at havdeling skulle på høring, men at «formålet er å få på plass en betydelig innskjerping sammenliknet med dagens praksis».

Setter grensen på 21 meter

Det handler om både vern av kysttorsken og om konkurransen mellom små og store fartøy på kystnære fiskefelt. Stortinget har allerede bestemt at det skal komme innstramminger i reglene over hvem som skal få fiske hvor. Saken har vært på høring de siste ukene, og fristen for å komme med innspill var 31. januar.

Fiskarlaget stiller seg bak Fiskeridirektoratets forslag om at ingen fartøy over 21 meter skal få fiske torsk innenfor grunnlinja i nord. Unntaket er innersida av Lofoten, hvor de mener dagens reguleringsregime fortsatt skal gjelde.

Fiskeridirektoratets høring kun tar for seg fisket etter torsk nord for 62 grader nord. Fiskarlaget har i sitt svar likevel tatt utgangspunkt i at også hyse- og seifisket skal omfattes av det nye regelverket. Dette fordi konkurransen mellom store og små fartøy i stor grad handler om hyse og sei, ikke torsk, skriver Fiskarlaget.

Fiskarlagsleder Kåre Heggebø har klart å få et enstemmig landsstyre med seg på vedtaket om havdeling. Foto: Robert Nedrejord

Går bort fra fersk-forslag

Fiskarlaget har gått bort fra Nord Fiskarlag sitt forslag om at kun fartøy over 28 meter, som leverer fisken sin fersk, skal få fiske innenfor firemila. Landsstyret mener alle fartøy over 28 meter, også de som fryser fisken om bord, skal få fiske torsk, sei og hyse inntil grunnlinja. Men kun mellom 1. januar og 30. juni.

I mellomsesongen, fra juli til nyttår, åpner de for å innføre noen begrensninger for de største fartøyene over 28 meter:

  • Fra Kinnarodden og østover i Finnmark kan de største fartøyene fiske inntil to nautiske mil av grunnlinja.
  • Fra Kinnarodden og vestover til Sørvær kan det fiskes inntil grunnlinja.
  • Fra Sørvær og sørover til Lofotodden settes grensen for de største ved to nautiske mil fra grunnlinja.

Fiskarlaget mener imidlertid at det skal være et unntak på Sværholthavet, som er området mellom Nordkinnhalvøya og Magerøya.

Der skal alle fartøy over 21 meter få fiske hyse og sei mellom 1. juli og 30. september, men med en bifangstregel som begrenser hvor mye torsk de kan ha i fangstene sine. Fiskarlaget foreslår maks 20 prosent bifangst av torsk.

I dette området, øst for Kinnarodden i Finnmark, mener Fiskarlaget at fartøy over 28 meter skal få fiske inntil to nautiske mil av grunnlinja i høsthalvåret. Foto: Norges Fiskarlag

Må evalueres

Heggebø sier i pressemeldingen at det er svært viktig at reguleringstiltakene følges nøye opp og evalueres underveis.

«Det er en stor fartøygruppe som vil miste tilgangen på tradisjonelle fiskeområder, herunder på Breivikfjorden, og Fiskarlaget forventer at myndighetene utviser fleksibilitet for å ivareta blant annet råstofftilgangen for fiskeindustrien», heter det i organisasjonens høringssvar.

Fiskarlaget bemerker at det ikke har vært et råd fra Havforskningsinstituttet å skyve større fartøy lenger ut fra kysten for å beskytte kysttorsken.

«Dog erkjenner Fiskarlaget at kysttorsktiltak kun er ett av to hovedformål med høringsforslagene, og at dette i all hovedsak dreier seg om havdeling, ressurstilgang og konkurranseforhold på feltet», skriver organisasjonen.