Det internasjonale Havforskningsrådet (ICES) la onsdag frem sine kvoteråd for både kysttorsken i nord og for sei i Barentshavet. Seibestanden er i god forfatning, og kvoterådet for 2023 økes med 15 prosent fra i fjor.

Det er likevel kysttorsken, og særlig bestanden nord for 67 grader nord, som det var knyttet mest spenning til onsdag. Dette på grunn av nøkkelrollen den spiller for MSC-godkjenning av nordøstarktisk torsk, men også for varslede reguleringstiltak som skal bidra til å gjenoppbygge kysttorskbestanden.

MSC og kysttorsk:
  • Det kystnære fisket etter torsk og hyse mistet MSC-sertifiseringen sin i 2021.
  • Er fisken fanget innenfor 12 nautiske mil i Norge, må den nå sendes ut i markedet uten miljøsertifikatet som garanterer at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri.
  • Årsaken er den uløste kysttorskproblematikken.
  • Hysa mistet sitt MSC-sertifikat 26. april 2021, torsken den 15. august samme år.

– Strengere reguleringer

Vinterfisket etter skrei har i år foregått uten at de kystnære fangstene har blitt sendt ut i markedet med MSC-sertifikat, som garanterer at fisken kommer fra et bærekraftig fiskeri. Årsaken er at både torsk og hyse fisket innenfor 12-mila mistet denne godkjenningen i fjor, ikke fordi disse bestandene er truet, men på grunn av innblanding av kysttorsk.

Forskerne har i en årrekke hevdet at kysttorskbestanden i nord er under press, men nye gjennomganger kan tyde på at situasjonen ikke er fullt så kritisk som man først trodde.

Johanna Fall, bestandsansvarlig for kysttorsken nord for 67 grader nord, sier at det er behov for strengere reguleringer for å bygge opp bestanden. Foto: Ketil Svendsen

Det er utarbeidet en ny forvaltningsplan, og en ny høstingsregel, som har resultert i at kvoterådet for kysttorsk nord for 67-graden mer enn dobles fra i fjor, til 29.347 tonn. Det gis ikke fartøykvoter på kysttorsk, men det utarbeides likevel kvoteråd for å indikere om reguleringene bør strammes inn eller lempes på.

– Til tross for økt kvote er det behov for strengere reguleringer, da kvoterådet er lavere enn den registrerte fangsten i 2021, sier bestandsansvarlig Johanna Fall i en pressemelding.

Med uendret fiskedødelighet er det ventet en fangst i 2023 som er omtrent 50 prosent større enn kvoterådet. Fall sier at eventuelle reguleringer er en sak om ligger på Fiskeridirektoratets bord.

Ny høstingsregel

På grunn av stor usikkerhet i tallfestingen ba ICES i fjor om at gjenoppbyggingsmålet for den nordligste bestanden ble evaluert. De mente det også burde utvikles en ny gjenoppbyggingsplan. Det siste året er det gjort et omfattende arbeid for å følge opp disse anbefalingene, sier Fall.

Rådgivningen til ICES følger, ifølge HI, vanligvis en høstingsregel som viser til et referansenivå for størrelsen på gytebestanden. Et slikt referansepunkt har vist seg å være krevende å tallfeste for kysttorsk, blant annet fordi den har mange gyteplasser langs kysten, hvor ulike lokale stammer blander seg i ulik grad.

Der man tidligere har brukt et høyt referansenivå for å ta høyde for denne usikkerheten har forskerne nå tatt i bruk en ny høstingsregel uten et slik referansepunkt. Den nye høstingsregelen tilsier at rådet skal være basert på en konstant fiskedødelighet uavhengig av bestandsstørrelse, så lenge bestanden er over et minstenivå.

– Dette er et føre-var tiltak som er nødvendig i en høstingsregel uten referansenivå for gytebestanden, forklarer Fall.

Høstingsregelen, som er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet, er forventet å drive bestanden oppover over tid, og dermed virke som en gjenoppbyggingsplan.

Datafeil førte til nytt 2022-råd

ICES har også kommet med et revidert kvoteråd for inneværende år for den nordligste bestanden av kysttorsk. Der oppjusteres rådet fra 7865 tonn til 12.146 tonn.

– Endringen skyldes feil i programvaren som brukes for å beregne toktindeks. Feilen gav for lav akustikkindeks for år 2020, og dermed et for lavt kvoteråd, sier Fall.

Feilen påvirker ikke andre bestander eller kvoterådet for kysttorsk lenger tilbake i tid, påpeker HI.

Usikkerhet lenger sør

Kysttorsken mellom 62 og 67 grader nord har fått et kvoteråd for 2023 på 9136 tonn, en økning på 20 prosent fra rådet i fjor.

Økningen skyldes ifølge Havforskningsinstituttet at indeksen for bestandsstørrelsen har økt de siste årene.

Bestandsansvarlig Brian Stock understreker samtidig at bestanden regnes som datafattig og at indeksen har høy usikkerhet.

– Det er viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført. Denne bør fokusere på reguleringer i områder og tidsperioder der fangst av kysttorsk er særlig høy, sier Stock.

Torskeråd til høsten

Vanligvis legges også kvoteråd for nordøstarktisk torsk, hyse og snabeluer frem på denne tida av året. På grunn av krigen i Ukraina og suspensjon av russiske havforskere fra ICES, pågår det en egen prosess rundt disse fellesbestandene i år.

For vanlig uer blir siste års nullråd videreført også i 2023.

Årets kvoteråd for blåkveite gjelder også for 2023.