Modellstudien som ligger til grunn for at Havforskningsinstituttet (HI) mener at fiske etter raudåte kan være bærekraftig, ble publisert på instituttets nettside i januar.

For å se om og hvordan økosystemet i Norskehavet blir påvirket av raudåtefiskeriet, brukte forskerne en avansert modell av økosystemet, der ti virtuelle fiskebåter ble tildelt to ulike typer oppførsel.

Den ene typen var fartøy som fisket like effektivt som fartøy i virkeligheten gjør i dag. Den andre typen fartøy ble utrustet med fullstendig innsikt i hvordan raudåten fordeler seg i havområdet – de var «perfekt opplyste» og ble gitt optimale forhold for fisket hele tiden.