Første del av høringsprosessen om havdeling og vern av kysttorsk er gjennomført. Fiskeridirektoratet har nå oppsummert høringsinnspillene, og melder tirsdag at de opprettholder flere av sine forslag.

Dette gjelder blant annet forslaget om at fiskeflåten over 21 meter må holde seg utenfor grunnlinja i fisket etter torsk.

– Forslaget om at fartøy over 21 meter må fiske utenfor grunnlinjene opprettholdes. Dette har størst betydning for fisket etter torsk i Vestfjorden. Her vurderes effekten på kysttorsk som sterkest, selv om den totale fangsten av kysttorsk er relativt begrenset, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding om saken.

Direktoratet viser til at forslaget vil ha negativ påvirkning ved at en betydelig del av fiskeflåten vil bli ekskludert fra Vestfjorden. For de øvrige områdene vurderes både effekten på kysttorskfangsten og flåten som relativt små.

Utvider med hyse og sei

Etter høringsrunden har direktoratet imidlertid landet på at de foreslåtte områdebegrensningene også skal gjelde i fisket etter hyse og sei.

«Flere av høringsinstansene støtter forslagene i høringsdokumentet, som bare retter seg mot torskefiske, men i majoriteten av høringsinnspillene gis det uttrykk for at eventuelle endringer i reguleringsopplegget også bør omfatte hyse og sei. Basert på innspillene foreslår Fiskeridirektoratet også å la grunnlinjebegrensningen gjelde fisket etter hyse og sei», heter det i meldingen fra direktoratet tirsdag.

Dette er blant annet begrunnet i at spørsmål om havdeling i stor grad handler om hyse og sei, og ikke torsk. Fra næringen trekkes det frem at det er i disse fiskeriene havdelingsproblematikken har størst betydning, skriver direktoratet.

Norges Fiskarlag har kommet med et alternativt forslag, som særlig vurderes opp mot forslaget i høringsnotatet, viser direktoratet til.

– Det en vanskelig og usikker øvelse å vurdere konsekvenser for kysttorskbeskatningen, den aktuelle fartøysgruppen og landingsmønster. Som basis for vurderingene er det benyttet fangstdata fra elektronisk fangstrapportering og Havforskningsinstituttets kartlegging av andel kysttorsk i fangstene, sier Bakke-Jensen.

Områdebegrensninger

Forslaget om at fartøy over 28 meter skal fiske utenfor fire nautiske mil av grunnlinjene opprettholder direktoratet også.

«Til tross for en viss usikkerhet, viser analysen at dette generelt har betydelig større positiv effekt for kysttorskvernet, men relativt mindre i forhold til de totale uttakene. Forslaget vil også ha større negative konsekvenser for flåten over 28 meter og for deler av foredlingsindustrien. Spesielt i Øst-Finnmark kan dette medføre potensielt relativt betydelige endringer i landingsmønsteret», skriver direktoratet.

– Forslaget er basert på en sterk vektlegging av behovet for et styrket kysttorskvern. En annen vektlegging av hensynene kan gi andre konklusjoner, og to-milen fremholdes som et mulig alternativ fra Sørøya og østover, sier Bakke-Jensen.

Også for fartøy over 28 meter anbefaler direktoratet å benytte områdebegrensningene fra Norges Fiskarlag sitt forslag for det konvensjonelle hyse- og seifisket.

«Dette har begrenset kysttorskeffekt, men vil sannsynligvis redusere konkurransen fra de større fartøyene på flere viktige fiskefelt», vurderer direktoratet.

Begrensninger i taulengde

Direktoratet påpeker at det innenfor 4-milen ikke er adgang til å bruke snurrevad med mer enn 2000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter). Flere kystfartøy har kapasitet til å benytte større taulengde enn dette, og dersom de opererer innenfor 4- milsgrensen kan de ha mer tau på tromlene enn de lovlig kan sette ut, viser direktoratet til.

«Basert på kontrollutfordringene med forslagene som tillater å ha større taulengde på tromlene, anbefales det at ytterligere taulengde må være stuet bort under fiske innenfor fire n. mil av grunnlinjen», heter det i meldingen.