De siste månedene har 10–15 norske konvensjonelle fartøyer drevet et linefiske etter hyse og torsk i russisk sone.

Fiskebåt får rapporter fra linefartøyene om at de observerer mye småfisk i enkelte områder, og at norske fartøyer derfor holder seg borte fra disse feltene. Fartøyene melder fra om at det har ligget en stor ansamling av russiske fiskefartøyer som har fisket i disse småfiskområdene.

Dette skriver Fiskebåt på sine nettsider fredag.

– Ett av disse områdene er nordøstkanten av Gåsbanken. Fiskebåt mener at dette gir grunnlag for bekymring, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt.

Minstemålet for torsk er 44 centimeter og minstemålet for hyse er 40 centimeter. Det tillates en total innblanding av torsk, hyse og sei under minstemål på 15 prosent av det totale antallet torsk, hyse og sei i hver fangst. Hvis denne grensen overskrides, skal det angjeldende området stenges, er partene enige om, ifølge protokollen fra forhandlingene.

Fiskebåt viser i brevet til at norske fiskerimyndigheter tidvis stenger større eller mindre områder i Barentshavet for fiske på grunn av for stor innblanding av undermåls fisk. Dette er en regulering som har støtte i norsk fiskerinæring. Ingen ønsker et stort uttak av småfallen fisk.