Laget har behandlet saken på et styremøte denne uken, noe som har resultert i en henvendelse til Norges Fiskarlag, Nærings- og Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag. I en pressemelding forklarer de bakgrunnen.

De viser til at det igjen er økende interesse for oppdrett av torsk. Selv om det har vært stor fremgang siden sist det ble satset, mener de det fremstår å være mange usikkerhetsmomenter knyttet til forhold av betydning for villfisknæringen. De nevner både sykdom, smitte og konkurranse om areal i kystsonen.

Bekymret for kysttorsken

– Styret er skeptiske til at en ny satsing på torskeoppdrett får skje for fort og uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og en gjennomtenkt markedsstrategi, skriver de i meldingen.

De er særlig bekymret for kysttorsken, som oppholder seg i samme områder som det drives oppdrett. De viser til en rapport som Havforskningsinstituttet publiserte tidligere i år, hvor forskerne konkluderte med at det var behov for mer kunnskap om risikoen for påvirkning på viltlevende torsk.

– Styret i Fiskarlaget Nord mener at en ikke kan tillate en storskala satsing på torskeoppdrett når kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og konsekvensene potensielt kan bli svært negative for den ville torsken. Kunnskapen om effekten av genetiske interaksjoner mellom domestisert oppdrettstorsk og villtorsk er i stor grad manglende. Styret mener at en må ha en føre-var-tilnærming og følge anbefalingene fra Havforskningsinstituttet, skriver de i meldingen.

Markedskonsekvenser

Fiskarlaget Nord mener også det må rettes fokus på potensielle markedsutfordringer ved en storskala oppdrettssatsing.

– Fiskarlaget Nord mener det må diskuteres og analyseres hvilken konsekvens markedsføring og salg av oppdrettstorsk i større skala kan få for villfanget torsk, heter det i meldingen.

– Med bakgrunn i stor usikkerhet knyttet til ny satsing på torskeoppdrett, anmoder styret om at det utvikles en tydelig politikk som sikrer at villfisknæringen er best mulig ivaretatt. Både i et miljø- og forvaltningsperspektiv, og også med tanke på markedsstrategi og pris.