Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at torskekvoten i Barentshavet for 2022 blir redusert med 177.120 tonn. I tillegg går ICES inn for at kvotene for både hyse og blåkveite blir redusert til neste år.

Det melder Havforskningsinstituttet tirsdag i forbindelse med at ICES legger frem kvoterådene for de store fiskebestandene i Barentshavet - nordøstarktisk torsk, hyse, sei, blåkveite og kysttorsk.

Havforsker Bjarte Bogstad. Foto: Nils Torsvik

— Kvoterådet for 2022 er 708. 480 tonn, som er en nedgang på 20 prosent fra årets torskekvote på 885.600 tonn, sier havforsker Bjarte Bogstad, i en artikkel på HIs nettsider.

Bogstad er Norges representant i ICES' rådgivende komité (ACOM) og bestandsansvarlig for torsk ved Havforskingsinstituttet.

Torskebestanden er nedjustert

Grunnen til den kraftige nedgangen er at bestandsnivået er nedjustert fra i fjor for de fleste årsklassene som er inne i fisket, viser HI til.

- Nedgangen skyldes hovedsaklig to ting. Vi har hatt en metoderevisjon som førte til at mengden eldre fisk i bestanden ble redusert. Samtidig viste toktene i høst og vinter at mengden fisk var mindre enn vi forventet, sier Bogstad.

— Vi må regne med at kvotene vil bli lavere enn 2022-rådet tilsier i de etterfølgende årene, viser han til.

Ned for hyse og blåkveite - uendret for sei

ICES mener også at hysekvoten bør ned fra årets kvote på 232.537 tonn til 180.003 tonn.

For blåkveite anbefaler forskerne en kvote på 19.094 tonn for 2022 og 18.494 tonn for 2023. Altså - en god del lavere enn fjorårets råd på 23.000 tonn og det som ble den fastsatte kvoten på 27.000 tonn.

For sei er rådet på 197.212 tonn, så godt som uendret fra i fjor med en nedgang på 0,3 prosent. For uerbestandane ble det gitt råd for 2021 og 2022 i fjor, og det kommer ikke nye råd i år, påpeker HI.

Kysttorsk - to råd

For kysttorsk nord for 62-grader nord, blir det fra og med i år gitt to råd, et for området mellom 62-67 grader nord, og ett for området nord for 67-graden.

For området mellom 62-67-graden er rådet 7.613 tonn (3 411 tonn for kommersielt fiske når en antar et fritids- og turistfiske på 4212 tonn). For området nord for 67-graden anbefaler ICES at det ikke blir fisket kysttorsk i 2022, og at det blir utarbeidet en gjenoppbyggingsplan for bestanden.

Kvotene for torsk, hyse, blåkveite og snabeluer blir fastsatt av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober, mens Norge er alene om å fastsette seikvoten og reguleringene for kysttorsk.

Kvoterådet for lodde blir klart rundt 10. oktober, opplyser HI.