Det viser foreløpige tall fra fiskermanntallet som blir lagt frem i dag, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det var totalt 9516 personer som hadde fiske som hovedyrke ved utgangen av 2021, en marginal økning fra 9491 i 2020. Dette er det høyeste antall siden 2013, da det var registrert 9559 fiskere, ifølge direktoratet.

Størst økning av unge

Ved utgangen av fjoråret var det registrert 392 kvinner med fiske som hovedyrke. Andelen kvinner er fremdeles lav. Men i motsetning til mennene hvor det var en nedgang på sju fiskere det siste året, er det en økning i antall kvinner på 32.

Det er blant de yngste at økningen er størst. Ved utgangen av 2021 var det registrert 119 kvinnelige fiskere under 30 år, mens tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 101, viser Fiskeridirektoratet til.

- Selv om andelen kvinner er lavt også blant de yngre fiskerne, er den likevel høyere enn for heltidsfiskerne totalt sett. Forutsatt at kvinnene blir i næringen kan vi derfor håpe på at kjønnsfordelingen over tid blir jevnere enn den er i dag, sier direktør ved Statistikkavdelingen Per Sandberg i pressemeldingen.

Optimist

Ifølge direktoratets statistikk, må en tilbake til 2005 for å finne flere unge fiskere. Rekrutteringen av unge menn til fiskeryrket, har økt. De foreløpige tallene fra fiskermanntallet viser at det var totalt 2082 personer under 30 år med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2021, herav 1963 menn. For ett år siden var totaltallet 2021, herav 1920 menn.

Per Sandberg, Fiskeridirektoratet Foto: Ketil Svendsen

I 2005 var det registrert 2156 fiskere under 30 år. Siden det da var langt flere fiskere totalt sett, må en enda lengre tilbake i tid for å finne en større andel unge i yrket.

- Det blir til dels tegnet et bilde av en næring som er preget av forgubbing. Utviklingen de siste årene viser tvert imot at det er grunn til å være optimist med tanke på rekruttering og fremtiden til fiskeryrket, sier Sandberg

Færre fiskefartøy

Fiskeridirektoratet har også publisert foreløpige tall fra merkeregisteret over antall fiskefartøy. Etter en svak økning i antall merkeregistrerte fartøy i 2016 og 2017 har utviklingen vært negativ de siste årene.

Ved utgangen av 2021 var det registrert 5633 fiskefartøy, en reduksjon på 206 fra forrige årsskifte. Nedgangen var spesielt stor for fartøy under 11 meter, hvor det var registrert 4503 fartøy i 2021, mot 4705 i 2020.