Klokken 14.26 fredag, hadde regjeringens IT-folk rukket å legge ut 1027 høringssvar fra private, foreninger og organisasjoner.

Fristen går ut ved midnatt, ved utgangen av 27. januar. Det er derfor ventet at langt flere høringsinnspill er på vei gjennom eteren. Både Pelagisk forening, Fiskebåt og Norges Miljøvernforbund har levert høringsinnspill som med tiden vil dykke opp på Olje- og energidepartementets høringsside.

Pelagisk forening er imot

Pelagisk forening, som er en interesseorganisasjon for fiskebåtrederier langs norskekysten, er imot satsingen på havbunnsmineraler. På hjemmesiden deres heter det kort at de ikke er for.

– Vi er imot. Området som er foreslått åpnet er enormt, kunnskapsmangelen om det aller meste er stor og virkingen av leiting og utvinning er svært usikker. Dette er det stor enighet om.

Mariann Frantsen er leder i Pelagisk forening, og fronter budskapet om at hennes medlemmer er imot mineralutvinning. Foto: Kjersti Sandvik

I høringsinnspillet minner foreningen om føre – var-prinsippet i naturmangfoldsloven, og mener det er riktig også å bruke prinsippet, selv om loven ikke dekker det aktuelle området. Pelagisk forening poengterer sterkt at konsekvensutredningen viser at det mangler kunnskap og moden teknologi.

Det får konsekvenser også for gjennomføringen mener de, og stiller seg «tvilende til om noen av delene, på grunn av kunnskapsmangelen, kan gjennomføres innen rimelig tid på en miljømessig forsvarlig måte».

Sysselmesteren maner til forsiktighet

For fiskerne står det også hele markeder i spill, om havområdene skulle kompromitteres på noe vis. «Dersom hele eller deler av området åpnes for mineralutvinning vil dette kunne påvirke salgbarheten til norsk sjømat i verden», heter det i innspillet.

Et av innspillene som nå ligger på høringssiden er fra Svalbard, som er blant partene som har fått direkte nabovarsel gjennom konsekvensutredningen. På den sterkt vernede øygruppa manes det til forsiktighet, slik også Ruben Oddekalv og Norges Miljøvernforbund har uttalt:

Sysselmesteren på Svalbard, gjennom miljøvernsjef Kristin Heggelund, ønsker å påpeke «at aktivitet utenfor territorialgrensa kan ha påvirkning innenfor grensa, eksempelvis når det gjelder fare for forurensning. [ …] I denne sammenhengen minner vi også om at det gjelder høye miljømål for Svalbard, og at påvirkning på miljøet her i størst mulig grad må unngås».

Fra Svalbard manes det til forsiktighet. Foto: Øystein Lie

Fiskebåt er imot

Interesseorganisasjonen Fiskebåt, som representerer størstedelen av den havgående, større fiskeflåten, er også sterkt kritisk i sitt høringsinnspill. «Det bør ikke åpnes for utvinning av mineraler på norsk sokkel i løpet av 2023. Først må det avklares om dette er miljømessig forsvarlig», heter det på hjemmesiden.

– Dette er både underlig og bekymringsverdig. Samtlige miljøfaglige institusjoner er enige om at kunnskapen om dyphavet og mulige konsekvenser på naturmiljø, biologisk mangfold, økosystemer og bestander er mangelfull, sier rådgiver Hanna Bauge i Fiskebåt i en uttalelse.

Hun minner om at havfiskeflåten fra før har vært pålagt vernetiltak nettopp i tilsvarende områder som de som nå utredes. Fiskebåt mener at regjeringen burde tatt stilling til om ikke de aktuelle mineralområdene burde vært tilsvarende vernet.

Sikkerhet og bærekraft

– Den havgående fiskeflåten har også frivillig avstått fiske med bunntrål i lignende områder nord for det foreslåtte åpningsområdet, nettopp for å verne om disse sårbare økosystemene som ikke tidligere har vært utsatt for næringsvirksomhet. Vi mener det vil være feil dersom disse sårbare områdene skal beskyttes mot fiske med bunnberørende redskaper, men ikke mot leting og utvinning av mineraler på havbunnen – all den tid det både er et politisk og faglig ønske å verne disse dyphavsområdene for menneskelig påvirkning, sier Bauge.

Hun trekker også frem sikkerhet til sjøs, andelen utenlandske fiskefartøy i området og ikke minst Naturavtalens delmål som sier at «områder som brukes av havbruk, jordbruk, fiskeri og skogbruk skal forvaltes bærekraftig for å sikre fremtidig matproduksjon».

De 361 fartøyene i den havgående flåten står for rundt 70 prosent av førstehåndsverdien for fangst fra norske fartøy.

Kart over områder aktuelle for mineralutvinning på norsk sokkel. Foto: OED