Prosjektet er en del av FangstID-programmet, som har som mål å benytte nye teknologiske løsninger for å flytte ressursregistreringen så tett opp mot ressursuttaket som mulig.

Pilotprosjektet er for dem som leverer reker og fersk konsumfisk.

Kontrollseksjonen til Fiskeridirektoratet har ansvaret for prosjektet. Norges Råfisklag og Fiskehav skal ha en sentral rolle i prosjektets gjennomførelse, og stiller ressurser til rådighet for å bidra til å nå målsettingene, står det i utlysningen.

Prosjektet skal gå over to år, og det er søknadsfrist i midten av februar. Prosjektet knyttes ikke opp mot fartøystørrelse eller landingstidspunktet.

Eksisterende programvare

Det skal settes klare krav til veiesystemene som aktørene skal benytte. Aktørene gis anledning til å benytte ulike veiesystemer, og skal blant annet sende løpende vektdata til Fiskeridirektoratet gjennom hele prosjektet.

Det er primært utvikling og innføring av programvare for allerede innkjøpte marine vekter som er typegodkjent det kan søkes støtte for, står det i utlysningen.

– Ved særskilte tilfeller vil det vurderes å støtte andre tiltak i forbindelse med prosjektet, men dette må spesifiseres og vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, skriver direktoratet.

Anbefalt automatisering

FangstID-programmet er en oppføling av anbefalingene fra Fiskerikontrollutvalget i Stortingsmeldingen «Framtidens fiskerikontroll».

Fiskerikontrollutvalget, som var ledet av Magnar Pedersen, tok blant annet til orde for at fisken bør registreres fra den kommer over rekka. I rapporten som kom i 2019 anbefalte utvalget å innføre krav om gjennomgående automatiske veie- og målesystemer ved landing.

Da var det også snakk om bruk av måleutstyr om bord på fiskefartøy, som grunnlag for elektronisk fangstrapportering.