Direktoratet har satt sammen flere lag med inspektører, som vil ha utvidet arbeidstid under torskefisket, opplyses det i en pressemelding tirsdag.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen påpeker i meldingen at det er en hovedoppgave for Fiskeridirektoratet å se til at ressursregnskapet er rett og at ulovligheter skal unngås.

– Et korrekt ressursuttak der vi registrerer rett art og rett vekt er det sentrale med hele ressurskontrollen. Økt kontrollinnsats skal bidra til å oppfylle målet om en bærekraftig og riktig forvaltning av fellesskapets ressurser. En effektiv og god ressurskontroll bidrar i tillegg til mer like konkurranseforhold i fiskerinæringen.

Fokus på deltakerloven og ilandføringsplikt

Kontrollene i vinter tar blant annet utgangspunkt i Nasjonal strategisk risikovurdering som Fiskeridirektoratet utarbeider hvert år i samarbeid med Kystvakten og salgslagene.

– Vi skal i år ha spesiell oppmerksomhet rettet mot brudd på deltakerloven og vi skal følge opp ilandføringsplikten, i tillegg til å kontrollere at ressursuttaket blir korrekt registrert, sier Bakke-Jensen.

Fiskeridirektøren opplyser at direktoratet vil bruke inspektører fra hele landet på ulike kontroller i Nordland og i Troms og Finnmark der det landes og bearbeides fisk i løpet av vinteren.

I tillegg vil inspektører fra flere av salgslagene som omsetter hvitfisk delta på utvalgte kontroller i vinter.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: Kjersti Kvile (arkiv)

– Hvor som helst, når som helst

For å få gjennomført en så effektiv kontroll som mulig er det en egen feltavtale mellom Fiskeridirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen regulerer arbeidstiden på en slik måte at Fiskeridirektoratet har stor fleksibilitet når strategiene skal operasjonaliseres. Det skal være en viss uforutsigbarhet i hvor og når inspektørene vil kontrollere landing og mottak av fisk.

– Kort sagt vil vi dermed kunne utføre kontroll hvor som helst når som helst, sier Bakke-Jensen.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste med tre av sine fire fartøy, inkludert nye «Fjorgyn», vil først og fremst utføre redskapskontroller og håndheve reguleringene for fisket, samt bistå inspektørene som utfører kontroll ved landing av fisk og mottakskontroller.

– Samlet vil dette gjøre oss i stand til å dekke hele kontrollkjeden fra fisken tas opp fra havet til den havner på lager i fiskemottakene, sier Bakke-Jensen.