Det opplyser Fiskebåt Nord i en pressemelding torsdag.

I pressemeldingen blir det opplyst at årsmøtet vedtok også at det etter en slik prosess innkalles til et ekstraordinært årsmøte i Fiskebåt Nord. Det for å ta endelig stilling til hvordan Fiskebåts fremtidige organisasjonstilknytning skal innrettes.

Ble nedstemt

Fiskebåt Nord opplyser at vedtaket er en oppfølging av årsmøtevedtaket fra Fiskebåt i februar, om at Fiskebåt skal vurdere tilknytningen til Norges Fiskarlag dersom det ikke ble en tredeling av organisasjonen på landsmøtet til Fiskarlaget i november. På Fiskarlaget sitt landsmøte ble dette nedstemt, da de nødvendige endringene i vedtektene skulle vedtas.

Her er Fiskebåt Nords vedtak i organisasjonssaken:

«Årsmøte i Fiskebåt Nord tar innledningen fra styreleder i Fiskebåt, Christian Halstensen til orientering.

Fiskebåt Nord viser til foreningens vedtak i organisasjonssaken på årsmøtet den 24. november 2022 som ga enstemmig tilslutning til anbefalingene fra organisasjonsutvalget i Fiskebåt, herunder pkt. 2 som lyder slik:

Organisasjonsutvalget vil påpeke at det er viktig at Fiskebåt sin formelle makt som høringsinstans hos myndighetene sikres og den formelle innflytelsen i Norges Fiskarlag må styrkes. Fiskebåt sitt medlemskap i Norges Fiskarlag bør ikke videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres gjennom formelle avtaler som sikrer likeverdig innflytelse. Endring av ressursfordeling kan kun vedtas med tilslutning fra samtlige medlemslag.»

– Organisasjonen er svekket

Under Fiskarlagets landsmøte tidligere i november ble organisasjonsutvalgets forslag lagt frem. Fiskebåt Nord peker på at forslaget ble vedtatt av et flertall av landsmøtets delegater, men endringen ble stoppet av «et marginalt negativt mindretall når de nødvendige vedtektsendringene ble stemt over. Fiskebåt Nord mener at dette på en tydelig måte illustrerer at Norges Fiskarlags rolle som samlende organisasjon for norske fiskere er svekket», heter det i pressemeldingen som er sendt ut torsdag.

På bakgrunn av dette har altså Fiskebåt Nord bedt styret i Fiskebåt om å utrede alternative organisasjonstilknytninger for Fiskebåt – og at det så etterpå innkalles til et ekstraordinært årsmøte for å ta endelig stilling til den fremtidige organisasjonstilknytningen.