Det benyttes ofte miljøragument for å underbygge inngrep på havbunnen, skriver Fiskebåt i en høringsuttalelse i forbindelse med en planlagt sjøkabel til oljeplattformene Dragen og Njord.

Selskapet Okea ønsker å legge strømkabel til de to oljeinstallasjonene i Norskehavet, ifølge en melding på Fiskebåts hjemmesider.

– Inngrep i bunnen, eller båndlegging av arealer som går på bekostning av fiskeriene eller biologiske forhold kan i alle tilfeller ikke aksepteres, og i de tilfeller hvor risikoen for skadevirkninger er små bør det allikevel kreves vektige grunner før slike tiltak tillates, står det i høringsuttalelsen.

Samtidig spør fiskebåt om miljøeffekten av å elektrifisere norsk sokkel.

– Av høringsdokumentet fremgår det at overgang til landbasert strøm vil redusere årlige utslipp fra gassturbinene med ca 200.000 tonn CO2 og 1200 tonn NOx for Draugen, og ca 150.000 tonn CO2 og 500-600 tonn NOx for Njord. Det kan imidlertid etter Fiskebåt sitt syn stilles spørsmålstegn ved den reelle utslippsreduksjonen, da det er påregnelig at gassen som i dag forbrennes på begge plattformene vil bli solgt og forbrent til andre formål og dermed ikke føre til reduserte klimautslipp globalt.