Nylig ble det kjent at fristen for innføring av kravene knyttet til sporing og fangstrapportering for fartøy under 15 meter, utsettes. Det er Norges Fiskarlag, blant andre, tilfreds med.

I et landsstyre-vedtak vises det til at en utsettelse var helt nødvendig ettersom aktørene/firmaene som planlegger å tilby systemer til flåten, fortsatt ikke har ferdige godkjente produkter å tilby.

Vil ha prøveperioder

Videre peker landsstyret på at det må etableres prøveperioder med nye systemer, for derved å få inn brukererfaringer, som igjen kan lede til justering og modifiseringer av systemene.

I vedtaket fra landsstyret heter det at «fristene for innføring av påbudet må derfor sees i sammenheng med det som skjer i utprøvingstiden, og om nødvendig å må fristene skyves på ytterligere».

Videre peker landsstyret på at det må være tilstrekkelig med en landingsmelding for fartøyene under 15 meter.

Tematikken vil bli tatt opp på flere dialogmøter med Fiskeridirektoratet om problematikken.

Setter ned arbeidsgruppe

I vedtaket fra landsstyret går det også frem at Fiskarlaget ser det som hensiktsmessig å etablere en egen gruppe som får i oppdrag å følge prosessene med ERS og VMS fremover. Følgende personer skal delta i gruppen:

Børre Johannessen, Håvard Hauglann, Arnstein Næss, Thor Udø, Kurt Ludvigsen og Jan Birger Jørgensen.