Som Fiskeribladet omtalte tidligere i år, har direktoratet foreslått at det innføres eierskapsbegrensninger i kystflåten. De har blant annet foreslått at ingen eier skal kunne kontrollere mer enn to prosent av gruppekvoten på torsk i nord.

Departementet har bedt Fiskeridirektoratet sende sine forslag til nye regler ut på høring, noe de har gjort, med høringsfrist 16. oktober i år.

Vil være føre-var

Forslaget om nye regler kommer etter at Riksrevisjonen i fjor kom med en klar anbefaling til myndighetene om å vurdere å sette inn tiltak for å begrense eierkonsentrasjonen i kystflåten. Deres undersøkelse av det norske kvotesystemet viste hvordan den norske fiskeflåten kontrolleres av stadig færre og større eiere, både i hav- og kystflåte.

Etter en bestilling fra Nærings- og Fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet utredet saken.

Ifølge utredningen, som Fiskeribladet omtalte i april, eide den største enkelteieren i kystflåten i fjor åtte fartøy med tillatelse til å fiske 1,08 prosent av gruppekvoten på torsk i nord. Til sammenligning hadde den største eieren for 15 år siden fem fartøy og en andel på 0,46 prosent.

Selv om Fiskeridirektoratet ser at utviklingen går i samme retning i de fleste fartøygrupper og fiskerier, konkluderer de med at det fortsatt er spredning og variasjon i eierskapet i kystflåten. Men fordi eierkonsentrasjonen er økende, mener de det likevel er fornuftig å sette noen begrensninger nå, for å være føre var.

Nye regler

Det er store variasjoner i eierkonsentrasjonen i ulike fartøygrupper og fiskerier. Direktoratet har derfor ikke foreslått én felles grense for alle. De mener det også er naturlig å sette en grense som gjør at dagens eiere slipper å selge seg ned.

Direktoratet har forslått begrensninger på hvor stor samlet prosentandel én enkelt eier, indirekte eller direkte, kan ha av gruppekvoten i et fiskeri:

  • 20 prosent av gruppekvoten for fartøy med deltageradgang i fisket etter torsk i Nordsjøen sør for 62°N for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap.
  • 15 prosent av gruppekvoten for fartøy med deltageradgang for små ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) i fisket etter makrell og nordsjøsild
  • 10 prosent av gruppekvoten for fartøy med deltageradgang i fisket etter sild i Nordsjøen sør for 62°N for fartøy som har mindre enn 500 m³ lasteromsvolum
  • 2 prosent av gruppekvoten for fartøy med deltageradgang i fisket etter torsk, hyse, sei for fartøy som har mindre enn 500m³ lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N.

Høringsdokumentet finner du her.