15. juli slo Fiskarlaget Nord alarm om beredskapen i nord. Fiskarlaget Nord har nemlig fått flere bekymringsmeldinger fra fiskere og lokale fiskerlag som er bekymret for den kystnære beredskapen.

– Vi har fått henvendelser om situasjoner der sivile har måttet bidra for å unngå alvorlig ulykke. Heldigvis var det ikke så dårlig vær at de sivile ble hindret i å hjelpe, sa Roger Hansen, leder i Fiskarlaget Nord, til Fiskeribladet i forrige uke.

Meldingene til Fiskarlaget Nord går ut på at beredskapen er svekket, og spesielt når Redningsselskapets skøyter er ute av tjeneste.

SAR Queen har vært operativ på Banak siden februar i år. Foto: Forsvaret

Svar fra departementet

Fiskarlaget Nord sendte et bekymringsbrev til Justis- og beredskapsdepartementet med spørsmål om den totale beredskapen i nord fungerer. Dette brevet har nå departementet svart på.

Fiskarlaget Nord peker på tilfeller der ikke har vært operative skøyter mellom Hammerfest og Båtsfjord i brevet til departementet.

Fungerende ekspedisjonssjef Hege Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet svarer ikke direkte på denne bekymringen, men skriver:

– De frivillige redning- og beredskapsorganisasjonene er et helt vesentlig element i den norske redningstjenesten.

En funksjon, ikke organisasjon

Videre skriver Johansen at Redningsselskapet er en viktig del av Norges redningsressurser og bidrar til sjøredningstjeneste og beredskap langs hele kysten. Departementet minner ogsåom at redningstjenesten i Norge ikke er en organisasjon, men en funksjon, og at samvirke mellom offentlige, private og frivillige ressurser er derfor et helt sentralt prinsipp for redningstjenesten.

– Justis- og beredskapsdepartementet gir et årlig tilskudd til Redningsselskapet. I 2022 er tilskuddet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Redningsselskapet på om lag 128 millioner kroner, skriver Johansen.

Daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord. Foto: Einar Lindbæk

– Den viktigste tjenesten

Fiskarlaget tar opp Redningsselskapet som et sentralt element i den kystnære beredskapen, der de bemannede skøytene er den viktigste tjenesten for fiskerne, fra Andenes til Vardø gjelder dette sju fartøy.

– Redningshelikoptertjenesten og Kystvaktens tilstedeværelse utgjør sammen med RS sikkerhet og beredskap fiskere i nord lener seg på og som den norske stat bidrar til å finansiere, skrev daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord i brevet til departementet.

Viser til tiltak

I svaret fra Justis- og beredskapsdepartementet står det også ramset opp en rekke tiltak som er gjort for å styrke beredskapen:

  • I Tromsø er det opprettet en ny helikopterbase basert på sivil innleie av helikoptre. Denne redningshelikopterbasen er operativ fra 1. juli 2022.
  • Innfasingen av de nye redningshelikoptrene godt i gang. Det planlegges for at SAR Queen er på plass på de seks basene på Sola, Ørlandet, Banak og Rygge, samt i Florø og Bodø i løpet av 2023. Banak, satt i drift med nye helikoptre i februar i år.
  • Det er også andre ressurser som er tilgjengelige. Blant annet fra Forsvaret, offshore industriens SAR-helikopter (for eksempel i Hammerfest) og Sysselmesterens helikoptre på Svalbard.
  • Det er nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap.
Kystvakten – slik vi kjenner den i dag – fant sin form i 1977, etter at Norge utvidet den økonomiske sonen og ble en stormakt på havet. Foto: Jonas Selim / forsvaret

– Bedre beredskap

Tjenesten på Tromsøbasen skal ifølge departementet ha god kvalitet, høy tilgjengelighet, døgnkontinuerlig tilstedevakt og samme korte reaksjonstid som resten av redningshelikoptertjenesten.

– De nye redningshelikoptrene gir bedre beredskap, større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet, skriver fungerende ekspedisjonssjef.

Videre skriver Johansen at helikopteret blant annet har større rekkevidde, flyr fortere, kan ta med seg flere nødstedte, flyr bedre i dårligere vær og har bedre søkeutstyr.

– Dette betyr store tidsbesparelser både til en nødstedt og fra en havarist eller nødstedt til et sykehus.

Mer penger?

I bekymringsbrevet skriver Fiskarlaget Nord at sikkerhet og beredskap bør følges opp og styrkes.

Departementet skriver avslutningsvis i sitt svar at en eventuell økning i rammetilskuddet til frivillige organisasjoner, herunder Redningsselskapet, må vurderes i de ordinære budsjettprosesser og vurderes opp mot andre viktige tiltak for å styrke samfunnssikkerheten i Norge.