Styret i Fiskarlaget Nord har levert sitt høringsinnspill på Fiskeridirektoratets høring om regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten.

Støtter avhjelpende tiltak

«Styret konstaterer at utviklingen i fisket i torskefiskeriene, med kombinasjon av dårlig tilgjengelighet av fisk og krevende markedssituasjon skaper utfordringer generelt, men særlig for åpen gruppe og flåten under 11 meter. Styret kan støtte at det ses på muligheten for tiltak for å avhjelpe situasjon. Dette er i tråd med en ambisjon om å sikre driftsgrunnlag for de respektive grupper, som må være en målsetting», heter det høringsinnspillet.

En kombinasjon

Styret i Fiskarlaget Nord foreslår at forvaltningen ser på en kombinasjon av tiltak.

Direktoratet har foreslått at adgangen for kvotefleks utvides for de mindre flåtegruppene, og dette er noe også Fiskarlaget Nord støtter seg til. Styret påpeker at det ikke er en garanti for hvor mye det kan flekses med kvotene, og at dette avhenger av fangstutviklingen i de større flåtegruppene.

«Det er som et utgangspunkt adgang til 10 % kvotefleksibilitet i gruppene, og på fartøynivå i grupper der det er lagt til rette for dette. Styret mener situasjon i 2021 er såpass spesiell at det bør kunne gis adgang til utvidet kvotefleksibilitet for gruppen under 11 meter og åpen gruppe, i den utstrekning det ellers er anledning til det innenfor nasjonal kvotefleks», mener styret.

Økt maksimalkvotetillegg

Videre mener styret at det må vurderes, ut ifra hva som er forventet restkvantum av torsk ved årets slutt, å refordele internt i gruppene ved å øke maksimalkvotetillegget, slik Fiskeridirektoratet foreslår.

«Dette må i så fall gjøres nå mens fisken er tilgjengelig kystnært. Økning av maksimalkvotetillegget må tilpasses den eventuelle utvidede adgangen til kvotefleksibilitet. I forhold til tredjelandskvoter mener styret disse må fordeles etter alminnelige fordelingsnøkler og i tråd med tidligere beslutninger inneværende år. Styret mener det må ses på om handlingsrommet for kvotefleksibilitet kan utvides gjennom å avtale økt adgang for nasjonal kvotefleksibilitet med Russland i 2021.»