Men endringer fra tidligere år blir det likevel. I j-melding 234 har fiskerimyndighetene fastsatt at oppstart for første periode i blåkveitefisket blir 23. mai, mens andre periode skal starte 8. august.

Mye diskusjon

Det har en tid vært klart at det er stemning i næringa, ikke minst på landsida, for å flytte åpningsdatoen fram.

Erfaringene som ble gjort med å starte tidligere i år var såpass positive at flere av høringsinstansene til reguleringsmøtet foreslo 23. mai.

15.