Fra 1. oktober er Fiskeridirektoratets regioninndeling historie.

I stedet for ett hovedkontor og fem regioner, skal direktoratet ha to landsdekkende divisjoner:

  • En divisjon for forvaltning med to underavdelinger.
  • En divisjon for kontroll og tilsyn med fire underavdelinger.
  • Det opprettes også en egen klagesaksenhet.

Ifølge fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen skal den nye organiseringen sikre likebehandling fra nord til sør, uten kunstige geografiske skiller.

Janne Andersen er i dag regionsjef i Nordland, og sitter i Bodø. Hun blir 1. oktober konstituert i stillingen som leder for kontroll- og tilsynsdivisjonen i Fiskeridirektoratet. Foto: Jon Eirik Olsen

Flytter lederstillinger

Tirsdag ettermiddag offentliggjorde Fiskeridirektoratet sitt nye organisasjonskart. Ingen kontorer legges ned, ingen ansatte må flytte, men Bergen mister sin status som hovedkontor.

– Vi vil ikke lenger ha et hovedkontor. Bergen vil være et kontor på lik linje med de andre, men blir selvsagt et tyngdepunkt med sine over 200 ansatte, sier Bakke-Jensen.

Slik organisasjonskartet ser ut nå, flyttes nøkkelfunksjoner til både Bodø, Tromsø, Trondheim og Egersund.

  • Nåværende regionsjef i Nordland, Janne Andersen, blir blant annet konstituert som ny sjef for en stor kontroll- og tilsynsdivisjon. Hun får fire avdelingssjefer under seg. Disse sitter i Bodø, Egersund, Trondheim og Tromsø.
  • Anne Kjos Veim i Bergen er konstituert som øverste leder for forvaltningsdivisjonen. Hun er i dag sjef for ressursavdelingen i direktoratet. Hun får to avdelingssjefer under seg, plassert i Bergen og Tromsø.

Midlertidig løsning

Ifølge fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen er dette likevel kun midlertidig.

Det er regjeringen som skal avgjøre hvor Fiskeridirektoratets lederstillinger skal plasseres.

Avgjørelsen har imidlertid latt vente på seg. Fiskeridirektøren har derfor konstituert 24 ledere i midlertidige stillinger fra 1. oktober. 13 ledere har fått videreført sine stillinger fra den gamle organiseringen.

– Vi har gjort en helhetsvurdering basert på de lederne vi har, og nesten brukt alle, sier fiskeridirektøren.

De 24 konstituerte stillingene skal lyses ut når det kommer en endelig avklaring på lokalisering fra regjeringa.

– Vi ønsker og regner med at nåværende ledere søker de nye stillingene når de blir utlyst, sier Bakke-Jensen.

Se hele organisasjonskartet her.

Anne Kjos Veim blir konstituert som ny leder for forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet. Foto: Lena Knutli

– Klare for å komme i gang

– Hvorfor iverksetter dere omorganiseringen før det er klart hvor lederstillingene lokaliseres?

– Vi har jobbet med omorganiseringen i direktoratet i to år. Vi har ventet og utredet. De ansatte, fagforeninger og samarbeidspartnere har sagt sitt. Nå er vi klare for å komme i gang med den nye organiseringa. Vi mener derfor det er viktig å sette en midlertidig organisasjon, sier fiskeridirektøren og legger til:

– Vi har mange dyktige og erfarne ledere, og det skal gå bra å bruke de vi har, i litt nye posisjoner.

Har utredet lokalisering

At saken nå ligger på regjeringens bord, skyldes den statlige lokaliseringspolitikken. Den har klare retningslinjer, som blant annet skal sikre en jevnere fordeling av statlige arbeidsplasser i Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet har også ettertrykkelig bedt om at det i arbeidet med omorganiseringen gjøres en vurdering av om funksjoner som i dag er lagt til Bergen, kan plasseres andre steder i landet.

Fiskeridirektøren har gitt departementet innspill om hvor lederstillinger bør plasseres. Innspillene er unntatt offentlighet. Foto: Kjersti Kvile

Fiskeridirektoratet har selv kommer med innspill i en såkalt lokaliseringspolitisk utredning, som skal ligge til grunn for regjeringens beslutning. Denne får Fiskeribladet ikke innsyn i.

– I utredningen skal vi ha en objektiv tilnærming, og vi fyller ut etter gitte kriterier. Det er departementene som har bestemt at denne er unntatt offentlighet, sier Bakke-Jensen.

– Forventer du at det blir støy og diskusjon fremover rundt lokalisering av lederstillinger?

– Det vil, og skal være, oppmerksomhet rundt en organisasjon som Fiskeridirektoratet, sier han.

Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen får ikke lenger status som hovedkontor. Foto: Kjersti Kvile

Vil ikke kommentere

Begrunnelsen for å ikke offentliggjøre utredningen, er at den anses som intern saksbehandling.

– Av hensyn til en forsvarlig, intern beslutningsprosess er utredningen unntatt offentlighet, sier kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, Emil Bremnes, om saken. I departementet er de ellers ordknapp om saken.

– Vi kan ikke kommentere saken før den er ferdig behandlet, sier Bremnes.

På spørsmål om tidsperspektiv svarer han at prosessen må ta den tiden den tar.

– Klare for å se fremover

Bakke-Jensen fikk omorganiseringen i fanget da han gikk inn som ny fiskeridirektør på tampen av fjoråret. Da hadde en utredningsgruppe, ledet av tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, levert sin anbefaling om å skrote både regioner og hovedkontor, til fordel for landsdekkende divisjoner.

Ifølge utredningen var mange av de ansatte i direktoratet bekymret for noen av konsekvensene av dagens måte å jobbe på. Det ble blant annet pekt på manglende likebehandling av sjømatnæringene, silotenkning og en klagesaksbehandling som flere mente gikk på rettssikkerheten løs.

Tidligere polititopp Ingelin Killengreen ledet arbeidsgruppa som utredet ny organisering i Fiskeridirektoratet. Foto: Elin Høyland

– Hvordan vil du si at omorganiseringsprosessen har gått så langt?

– Jeg vil si at den har gått bra. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til omorganiseringer, og det har vi jobbet med hele veien. Men her har vi altså vært i den heldige situasjonen at ingen kontorer skal legges ned og at ingen ansatte må flytte, og slik er det som regel ikke i statlige omorganiseringer, sier han.

Ifølge fiskeridirektøren får mange av de ansatte videreført sine arbeidsoppgaver.

– Det er organisasjonsstrukturen som er endret og de ansatte har fulgt oppgavene sine inn i ny organisasjon. Tilbakemeldinger fra allmøter og annen internkommunikasjon er at de fleste ansatte nå er klare for å se framover. Noen er selvsagt usikre på hvordan den nye hverdagen vil bli og vi jobber med å trygge de ansatte i tiden framover, avslutter han.