Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Nord Fiskarlag sendte den 02. mars 2023 ut en uttalelse til Fiskeribladet. Uttalelsen ble publisert som et debattinnlegg underskrevet rådgiver Mira Bolsøy Aasjord, som var saksbehandler i saken. Nord Fiskarlag ønsker med dette å tydeliggjøre at uttalelsen var godt forankret i ledelsen i Nord Fiskarlag, ved både daglig leder og styret.

Daglig leder Hanne Fagertun i Nord Fiskarlag. Foto: Julie Arntsen

Tirsdags ettermiddag la Fiskeridirektoratet ut en melding om at egg fra oppdrettstorsk er funnet i Meløy. Under et forskningstokt tidligere i måneden ble det samlet inn eggprøver fra ti stasjoner. 80 % av eggene hadde lik genetisk profil som fisken i oppdrettsanlegget.

Driver ikke kampanje

Nord Fiskarlag har ingen intensjoner om å drive en kampanje mot torskeoppdrett. Fiskarlaget er klare på at vi i utgangspunktet er positive til andre næringsaktører til havs, så lenge det ikke fortrenger fiskeriene eller bestandene som lever i havet.

Nord Fiskarlag ønsket med uttalelsen å tydeliggjøre et ønske om at forvaltningen forholder seg til føre var-prinsippet inntil en har fått på plass mer kunnskap, tilsyn og overvåking, slik at en ny torskesatsing kan skje på en forsvarlig måte som ikke ødelegger for ville torskebestander.

Etter vår uttalelse kom Norcod med et tilsvar, der det blant annet blir sådd tvil om fangstmengdene som oppgis i vår tidligere uttalelse. Det er fremlagt sluttsedler som viser opptil 1269 kg oppdrettstorsk, uten hode i tiden etter rømmingen ble kjent medio januar. Dette er dokumenterbart. I rund vekt utgjør dette 1903 kg oppdrettstorsk. Fiskerne i området samarbeider også med forskerne og Fiskeridirektoratet, og har i flere omganger levert prøver av både hel fisk og til sammen over 100 hoder av oppdrettstorsk, samt hoder av kysttorsk til sammenlikning.

Etterlyser nødvendige systemer

Alle bilder som er publisert i saken er tidligere oversendt forskere og direktorat, det samme gjelder videoer av fangster, som også er datert og med GPS-posisjoner. I tillegg har fiskere hatt samtaler med forskere som har tatt prøver ved anlegget.

Lokale fiskere og Fiskarlaget har en helt reell og velbegrunnet bekymring over det som skjer i forbindelse med Meløysaken. Vår kritikk rettes hovedsakelig mot forvaltningen, som etter vår kjennskap ikke har på plass nødvendige systemer for å håndtere en ny runde med torskeoppdrett.

Norcod skriver i sitt innlegg at torskeoppdrett ikke er skyld i at kysttorsken er truet. Det er helt korrekt, men kysttorskbestanden er i dårlig forfatning, og derfor bør en være føre-var når det gjelder torskeoppdrett i sjø, spesielt da rømming og gyting nå beviselig forekommer. Her kan man bruke rømningsstatistikk fra Fiskeridirektoratet fra fjoråret som referanse. Her kan en se at oppdrettstorsk topper statistikken, samt at Norcod nå må slakte ut tidlig på tre lokaliteter på grunn av påvist gytemodning.

Gode rutiner må på plass

Den 8. mars 2023 ble Veterinærinstituttets årlige Fiskehelserapport publisert. Rapporten viser til status for dødelighet i norsk akvakultur, meldepliktige og ikke-meldepliktige fiskesykdommer, fiskevelferd for laksefisk og rensefisk, samt et henblikk til status på villaks.

Rapporten inkluderer imidlertid ikke torskeoppdrett og følgelig status knyttet til oppdrettstorskens velferd og dødelighet, sykdommer, medisinering etc. Torskeoppdrett var heller ikke med i årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023 fra Havforskningsinstituttet, publisert den 7. februar 2023.

Nord Fiskarlag stiller spørsmål ved hvorfor torskeoppdrett ikke inkluderes i disse rapportene når det åpenbart er mangel på kunnskap om fare for rømming, genetisk interaksjon og konsekvenser for ville torskebestander, men også status rundt fiskevelferd, dødelighet, sykdommer og medisinering.

Velbegrunnede bekymringer

Torskeoppdrett anses kanskje av mange som «det nye store innen havbruk», men ettersom det har vært en mislykket satsing tidligere, bør vi kunne bruke erfaringen fra forrige runde og kunnskapen som opparbeides fortløpende i denne runden, til å snarest og i et føre-var-perspektiv, få på plass gode rutiner for rapportering som kan ligge til grunn for å innarbeide torskeoppdrett i disse statusrapportene. Dette må være et minstekrav for videre satsing.

Nord Fiskarlags står fast på at våre bekymringer er velbegrunnede, og får også støtte fra en forsker fra Havforskningsinstituttet, i en sak publisert i Dagbladet den 7. mars 2023. Norcods framferd i denne saken er etter vårt syn ikke bra for torskeoppdrettsnæringas omdømme. Vi registrerer videre at Norcod har meldt seg ut av Torskenettverket, som har målsetting å utvikle nasjonale bærekraftige standarder for drift av en torskeoppdrettsnæring.