Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I forbindelse med innføringen av forskrift om posisjonsrapportering og elektrisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy har Nærings- og fiskeridepartementet, etter påtrykk fra organisasjonene, offentliggjort en rekke tilpasninger til rapporteringskravene. Herunder forenklet avgangsmelding og muligheten for samlet rapportering av usorterte fiskeslag.

Tom Vegar Kiil, leder i Kystfiskarlaget Foto: Lena Knutli

Mix-kategori

Muligheten til å rapportere inn usorterte fiskeslag i en mix-kategori er viktig av flere årsaker. Plassmangel om bord gjør det praktisk utfordrende å sortere flere ulike fiskeslag på mindre fartøy. Halvfulle kar gjør også jobben med å estimere vekt vanskeligere for fiskeren. For at det skal være mulig for fartøy med kun én mann om bord å etterleve rapporteringskravene er mix-kategorien avgjørende.

Av denne grunn vil det være lite hensiktsmessig med en begrensning på 100 kg for å benytte mix-kategorien. Når fiskeren begynner å dra et bruk med flere arter vil man ikke på forhånd kunne vite om det blir over eller under 100 kg når man er ferdig å trekke. Fiskeren må altså gamble på å sortere fisken samlet når hen begynner å trekke.

Rødlistede arter

Kystfiskarlaget krever derfor at all fangst som ikke utgjør hovedfangsten, kan leveres samlet i en mix-kategori. Det understrekes at en nøyaktig oversikt over fiskeslagene uansett vil fremkomme på sluttseddel.

Kystfiskarlaget mener videre det er problematisk at rødlistede arter ikke kan inngå i mix-kategorien, særlig ettersom fiskere i Finnmark ofte får utilsiktede fangster av uer i annet fiskeri, og uer er en rødlistet art. Kystfiskarlaget forstår behovet for å dokumentere uttak av rødlistede arter, men ettersom denne informasjonen uansett fremkommer på sluttseddelen, mener vi dokumentasjonen er tilstrekkelig sett opp imot ulempen og merarbeidet det vil medføre alenefiskere å rapportere inn disse enkeltvis. Kystfiskarlaget ber derfor om at rødlistede arter, spesielt uer, kan inngå i mix-kategorien.

DEP-melding

Kystfiskarlaget registrerer at formålet med avgangsmeldingene (DEP) er at kontrollmyndighetene ønsker å vite om fiskefartøyet faktisk skal ut på fiske. Ettersom de fleste havneavganger av et fiskefartøy skjer med formål om fiskeriaktivitet anser ikke Kystfiskarlaget at behovet for denne meldingen er godt nok begrunnet. Det ville i så måte vært enklere å rapportere når man går fra kai og ikke skal fiske. Kystfiskarlaget ser derfor helst at DEP-meldingen utgår i sin helhet for alle fartøygrupper.

Hva gjelder forenklingene som likevel er varslet for DEP-meldingene, ser Norges Kystfiskarlag ingen grunn til at disse kun skal gjelde fartøy under 11 meter. Det vises til at store deler av bakgrunnen for å forenkle rapporteringskravene er at kravene blir for omfattende for fiskere som står alene om bord. Ettersom mange fiskere på fartøy mellom 11-15 meter også står alene om bord, krever Kystfiskarlaget at forenklingene også gjøres gjeldende for denne flåtegruppen dersom DEP meldingen videreføres mot vår formodning.

For øvrig etterlyses forenklingene forskriftsfestet i ERS-forskriften.