Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Fiskeriene har vært igjennom en tøff omstilling og effektivisering. Det var ikke plass til alle om fiskerne skulle ta del i de siste tiårs velstandsutvikling i Norge.

Det har kostet, men gitt positive resultater for alle fiskerne, – og for Norge og kystsamfunnene. Både de som var imot en reduksjon i antall fiskere og fiskefartøy, og de som gikk foran.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

Seg selv nærmest

Fiskeriene har blitt lønnsomme, flåten er fornyet og gitt trygge og attraktive arbeidsplasser. Vi rekrutterer de beste inn i næringen. Ringvirkningene for kysten er formidable.

Fiskebåt spilte på lag med myndighetene da strukturpolitikken ble utformet. En vanskelig, men nødvendig omstilling, og der gevinsten bør komme fiskerne og kysten til gode.

Mange har i dag synspunkt på fordeling av strukturgevinst og kvotefordeling. Og de fleste er seg selv nærmest. Det kan derfor være nyttig å gjengi grunnlaget for dagens strukturpolitikk, fremmet da AP, SP og SV satt med roret.

Stabil fordeling

I St.mld. nr. 21 2006 -2007 skriver Regjeringen følgende:

«Strukturordningene virker innenfor rammen av en etablert fordeling av ressursene mellom ulike fartøysgrupper, og innad i den enkelte fartøysgruppe. Det innebærer at strukturordningene ikke påvirker fordelingsnøklene mellom gruppene, og at strukturgevinsten forblir i den enkelte reguleringsgruppe.

Regjeringen mener at fortsatt stabilitet omkring disse fordelingsspørsmålene betyr mye for fiskerinæringens videre utvikling. Omfordelinger mellom gruppene vil utelukkende føre til usikkerhet om fremtidig kvotegrunnlag, og dermed manglende sikkerhet for de investeringer som er nødvendige for å skape fremtidens fiskeflåte. Dette gjelder for alle fartøysgrupper, fra mindre og mellomstore sjarker, via større kystfartøy og til havfiskeflåten.

En stabil fordeling mellom fartøysgruppene er derfor også en grunnleggende forutsetning for at strukturtiltakene i de ulike gruppene skal få den tilsiktede effekt. Strukturering må skje innenfor forutsigbare, langsiktige rammer for kvotefordelingen, og strukturgevinsten må tilfalle fartøyene i den aktuelle gruppen. Bare da vil den enkelte næringsutøver på forsvarlig vis kunne vurdere sine alternative muligheter.»

Nyttårstilbud: 8 uker for 80 kroner
Hold deg oppdatert med Fiskeribladet i 2023! Tilbudet varer ut januar.

Stortingets forsikringer

Forutsigbare, langsiktige rammer for kvotefordelingen. Strukturgevinsten må tilfalle den aktuelle fartøysgruppen, anbefaler den tidligere Regjeringen bestående av AP, SP og SV. Hele Stortinget slutter seg til disse «fyrlyktene», selv om opposisjonen ønsket å videreføre en tidsubegrenset strukturordning.

Dette er «fyrlykter» som alt næringsliv etterspør. La oss håpe et bredt stortingsflertall samler seg om de samme konklusjonene. At vi kan stole på Stortingets forsikringer. Det er det som er næringens berettigede forventninger. Også Høyesteretts forventning i Volstaddommen. Hvis ikke hadde staten tapt rettssaken.