Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Vassildfisket ble kvoteregulert fra 2007, der det ble satt en kvote etter føre-var-prinsippet. Føre-var-prinsippet har blitt fulgt for reguleringen av fisket etter vassild helt frem til i dag, der datagrunnlag, forskningsinnsats og kvoteråd siden har ligget ganske statisk på et lavt nivå.

Lars Erik Hopmark, leder i Nordmøre Fiskarlag. Foto: Privat

Oppsiktsvekkende

Det som er verdt å merke seg vedrørende reguleringen i fisket etter vassild, er ikke bare innføring av kvoter fra 2007, som i denne sammenheng må ses på som et fornuftig og langsiktig grep for å forvalte bestanden.

Det som derimot er oppsiktsvekkende, er at reguleringen av fisket, og dermed kvoterådet som fra 2010 ble endret til å omfatte hele Norges økonomisk sone (NØS) sør for 67°10’N, fra tidligere å være gjeldende i området mellom 62°N, til 67°10’N. Det bemerkelsesverdige ved at området sør for 62°N (Stadt) ble innlemmet i reguleringen, er at det ikke ble tilført noe ekstra kvote til totalkvoten. Det vil si at man har bortimot doblet området kvoten gjelder, men videreført totalkvoten. I området nord for 67°10’N, som utgjør nesten halve utbredelsesområdet i NØS, er det ikke tillatt å fiske vassild, selv om man vet at det er store forekomster.

Fisket etter vassild i NØK

På grunn av en sterk økning i fangsten i 2006 og usikkerheten om bestandssituasjonen har fisket etter vassild vært kvoteregulert fra juli 2006.

  • Fartøy med vassildtråltillatelse fisket totalt 20.562 tonn vassild nord for 62ºN i 2006.
  • Fra og med 2007 til og med 2015 har fisket vært begrenset av en kvote på 12.000 tonn.
  • I 2016 og 2017 ble kvoten satt til 13.047 tonn, mens den i 2018 og 2019 var på 13.770 tonn.
  • I 2020 og 2021 ble kvoten satt til 9033 tonn, mens den i 2022 og 2023 er satt til 7603.
Kilde: Kilde: Fiskeridirektoratet, Reguleringsmøtet sak 12/2022

Bortregulert

Vassildfiskeriet anno 2023 er ødelagt og bortregulert. Siden det tas et kvantum tilsvarende halvparten av totalkvoten som bifangst sør for 62°N, så nærmest halveres kvoten i direktefisket nord for 62°N.

Dette er like galt som å foreslå at seifisket sør og nord for 62°N samreguleres og at NVG og nordsjøsildfisket samreguleres. Til å sette totalkvote for fremtiden skal kun kvote og råd fra nord om 62°N benyttes.

Med dagens tankegang sier forvaltningen at vi ikke kan utnytte en bestand utenfor Midt-Norge og Helgeland, årsaken til dette er at man fra 2010 mente at denne fisken kunne fiskes i Nordsjøen i stedet. Gjeldende regulering er i beste fall feil, den er dårlig begrunnet, den tar ikke hensyn til geografiske bestandskomponenter, og det kan i høyeste grad diskuteres om den er i tråd med Havressurslovens § 1.

Kan man risikere at direktefisket etter vassild nord for Stadt avvikles, og at 100 % tas som bifangst sør for Stadt om få år?