Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Fiskeribladet har i flere artikler belyst ulike forhold knyttet til en pågående klagesak vedrørende fiskeriselskapet Skårungen II AS og fartøyet «Malene S». Klagesaken ligger til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet og undertegnede representerer minoritetsaksjonærene i saken.

Partner Bjørn Sørgård i Arntzen de Besche Advokatfirma. Foto: Morten Brakestad

Malene S-saken er både spesiell og prinsipiell. Spørsmålet om i hvilken grad investorer skal kunne eie og kontrollere fiskeriselskaper er i kjernen av gjeldende deltakerregulering. Det er derfor verken overraskende eller uheldig at det er betydelig interesse for saken, både fra media, fra fiskerinæringen og fra Stortinget.

Nødvendig å nyansere

Advokat Hugo Matre, som representerer investorer som har fått kontroll over majoriteten av aksjene i fiskeriselskapet, har i leserinnlegg 21. februar, gitt uttrykk for at ulike «medieinnspill» i relasjon til saken er uheldige. I samme innlegg fremmer advokat Matre påstander om de aktive fiskerne som er blitt minoritetsaksjonærer. Det er nødvendig å nyansere/korrigere noe av det som fremkommer i advokat Matres leserinnlegg.

Det er et faktum at både Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at tillatelsen til Solhaug II AS sitt erverv av aksjer var ugyldig. Det foreligger da ingen gyldig ervervstillatelse for de aktuelle aksjene som sikret investorene kontroll over fiskebåtrederiet. Det er også klart at det er betalt ut utbytte til disse aksjene på et tidspunkt da det ikke forelå noen gyldig ervervstillatelse. Det er da god dekning for å si at det er utbetalt utbytte for aksjer ervervet i strid med deltakerloven. Gjennom sitt flertall på generalforsamling, og i styret, har Solhaug II AS full kontroll med om det skal betales utbytte fra fiskeriselskapet og størrelsen på dette.

Det er et faktum at registreringen av aksjefordeling i Brønnøysund og i Fartøyregisteret er vidt forskjellig. Når Matre i tidligere uttalelse til Fiskeribladet 17. februar 2023 feilaktig påsto det motsatte, er det helt på sin plass at dette korrigeres.

Stråmenn for investorene

Søknaden om å overføre aksjer til ektefelle og barnebarn av investorer kom som en følge av Fiskeridirektoratets omgjøring av sin tillatelse 12. april 2021. Det er riktig at minoritetsaksjonærene i klagen har anført at søknaden fra investorene er en omgåelse av deltakerloven og at ektefelle og barnebarn i denne saken må anses som stråmenn for investorene. Dette er det nå opp til departementet å vurdere i klagesaken.

De aktive fiskerne som er minoritetsaksjonærer ønsker å kjøpe den aktuelle aksjeposten som ble ervervet i strid med deltakerloven, og deretter drive fiskerivirksomheten i Skårungen II AS videre med et eierskap som er i tråd med deltakerlovens krav.

Det er viktig å få fram at klagesaken som nå ligger i departementet utelukkende knytter seg til hvordan deltakerlovens krav til eierskap og krav til at de aktive fiskerne skal ha faktisk kontroll over fiskeriselskaper, skal forstås og praktiseres. Departementet skal på ingen måte ta stilling til noen aksjonærkonflikt.