Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Innlegget er undertegnet av: Sjømatbedriftene, Hofseth Aqua, Nasjonalt villakssenter, Dialogforum LAKS, Redd Villaksen, Salmon Camera og Norske Lakseelver.

Fiskeriministeren hadde muligheten, men brukte den ikke. Han overlot arbeidet med en ny miljøteknologiordning for oppdretterne til Nøstbakkenutvalget, som skal gjennomgå hele tillatelsessystemet for havbruk. Utvalgets utredning skal etter planen komme i september.

På tide med en retningsendring

Ett er sikkert. Vi kommer ikke videre med dagens teknologi der oppdrettslaks produseres i åpne merder i sjø. Lakselusas påvirkning på villaksen setter allerede en effektiv stopper for videre oppdrettsvekst i fem av landets 13 produksjonsområder.

Tallene fra Havforskningsinstituttets overvåking og beregninger i 2022, tyder heller ikke på at det går rette veien, snarere tvert imot. Mer og mer villaks dør av lakselus fra oppdrettslaks i tradisjonelle, åpne merder. Og det er mengden lakselus som setter rammene for vekst eller nedtrekk for oppdrettsselskapene.

Vi som representerer havbruksnæringen og villaksen, er bekymret. Vi er bekymret for villaksen og vi er bekymret for oppdretternes framtidsmuligheter, kystkommunene, arbeidsplassene og teknologileverandørene. Det er derfor på tide med en retningsendring og et gigantisk løft for å bringe norsk oppdrett over i et grønt skifte og sikre en bedre og forutsigbar framtid for både villaks og oppdrett.

Frigjort kapital

Et forslag er allerede levert fiskeriministeren som et innspill til miljøteknologiordningen. Nullutslipp av lakselus, oppsamling av avfall og større grad av rømmingssikkerhet, kan oppnås gjennom gode incentiver. Tilbud om økt biomasse er vurdert som et svært godt incentiv. Forslaget er en frivillig ordning hvor man kan veksle inn dagens konsesjoner i et større antall konsesjoner som tilfredsstiller strenge miljøkrav og gir rom for videre vekst.

En slik konvertering er vurdert av MENON Economics til å være et utrolig sterkt virkemiddel for oppdrettsselskaper som vil bytte til ny teknologi. Gjennom å få flere konsesjoner, frigjøres kapital som kan benyttes til teknologiutvikling. Lukkede og semilukkede løsninger finnes allerede på markedet, men om vi skal skape et industrielt moment som virkelig monner, er det ikke nok med en begrenset tilleggsordning.

Omlegging

Da må det en storstilt omlegging til. Beregninger i en ny rapport fra NORCE om situasjonen i Nordhordland, viser at med to nedtrekk vil verdiskapingen i Produksjonsområde 4 (PO4) bli redusert med om lag 1,7 mrd. kr. per år. Økonomene beregnet videre at en konvertering fra åpne til lukkede merder på bare halvparten av lokalitetene i PO4, kombinert med en økning i biomasse på 25 prosent, alene kan øke verdiskapingen med fire milliarder per år.

Tallenes tale er altså ganske så klar. Sånn sett er det kanskje greit at Nøstbakkenutvalgte har fått beskjed om å inkludere miljøteknologiordningen i sitt arbeid. Men da nytter det ikke med en egen, puslete «miljøteknologi»- biomasse. Noen må faktisk løfte blikket og se hvilke muligheter vi har til å skape verdens mest miljøvennlige oppdrettsindustri, sikre kystkommunene, skape et grønt industriskifte og gi villaks, sjøørret og andre arter mulighet til å overleve i fjordene våre. Vi håper Nøstbakkenutvalget tar vare på muligheten fiskeriministeren nå har gitt dem.