Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Advokat Hugo Matre har i et innlegg i Fiskeribladet fredag 3. februar reagert på det han mener er en misvisende leder i Fiskeribladet. Lederen kommenterer deltakerlovens aktivitetskrav i forhold til eierskap og kontroll over fiskebåtrederiet Skårungen II AS.

To ulike vurderingstema

Advokat Matre uttaler seg som om andelen aktive fiskere er det samme som spørsmålet om de aktive fiskerne har tilsvarende faktisk kontroll over virksomheten. Dette er imidlertid to ulike vurderingstema som begge inngår i deltakerlovens aktivitetskrav. I Malene S-saken har det inntil nylig kun vært et spørsmål om de aktive fiskerne har hatt faktisk kontroll over virksomheten.

Det er et faktum at Nærings- og fiskeridepartementet, i sitt klagevedtak av 17. februar 2022, kom til at en tillatelse som ble gitt til investorer, og som ga grunnlaget for at investorene fikk kontroll over majoriteten av aksjene i fiskebåtrederiet, dreide seg om; «eierendringer i strid med et helt grunnleggende krav i deltakerloven, om at aktive fiskere faktisk skal ha kontroll over virksomheten».

Departementet opprettholdt derfor Fiskeridirektoratets omgjøringsvedtak, tillatelsen var ugyldig. Både direktoratet og departementet har med dette slått fast at de aktive fiskerne ikke har faktisk kontroll over virksomheten i fiskeriselskapet, og at dette er i strid med deltakerlovens aktivitetskrav. Det må da være uproblematisk om det samme gjentas av Fiskeribladet.

Vedtaket er påklaget

Fiskerimyndighetenes vedtak har foranlediget en ny søknad fra investorene, der investorene nå vil overføre aksjene ervervet i strid med deltakerloven til et nytt selskap eid av to familiemedlemmer. Fiskeridirektoratet har godkjent denne søknaden.

Minoritetsaksjonærene har påklaget vedtaket og har i klagesaken anført at heller ikke det nye arrangementet til investorene vil oppfylle deltakerlovens aktivitetskrav. Dette fordi investorene, nå sammen med ektefelle og barnebarn, i så fall fortsatt vil ha den faktiske kontrollen over virksomheten i fiskeriselskapet.

Klagesaken som ligger til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet er prinsipiell og vil, innenfor det saken gjelder, måtte trekke opp grenser for hva som ligger i kravet til at de aktive fiskerne skal ha faktisk kontroll virksomheten, og om det er hjemmel til eller ønskelig at investorer i større grad skal kunne ta kontroll over fiskeriselskaper.

Nye grenser

Spørsmålet om eierskap og kontroll over fiskefartøy er helt sentralt i norsk fiskeripolitikk. Det er derfor ikke unaturlig at det er oppmerksomhet rundt en prinsipiell sak som har potensial til å trekke nye grenser for investorers kontroll over fiskeriselskaper.

Inntil det eventuelt gjøres endringer i deltakerloven er det på samme måte naturlig at det både fra politisk hold og fra media stilles spørsmål ved hvordan fiskerimyndighetene kan tillate at investorer i årevis sitter med kontroll over et fiskeriselskap, og også tar utbytte basert på aksjer de ikke lovlig kan eie, slik tilfellet er i Malene S-saken.