Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Fra å være en fiskeri- og sjøfartsnasjon får vi stadig flere aktiviteter som skal finne sin bærekraftige plass i våre havområder. Dette omtales ofte som at det foregår en kamp om sjøarealene, men bør kanskje i større grad ses på som en kunnskapsutfordring.

Fra å være en fiskeri- og sjøfartsnasjon har vi nå flere aktiviteter som olje og gass og havbruk i våre farvann. Fremover vil enda flere næringer ta plass i våre havområder.

Eirik Ruud Sigstadstø, fagsjef i FHF.

Omstilling til grønn energi har gjort det mer aktuelt med utvinning av metaller og mineraler fra havbunnen og produksjon av energi fra havvind. I tillegg til dette er også balansen mellom bruk og vern sentral.

All denne aktiviteten kan komme i konflikt med hverandre. Når vi nå ser en økende interesse og tilspissende konflikt rundt havarealer er det viktig at vi tar oss tid til å samle nok kunnskap om hvordan de forskjellige næringene påvirker hverandre og hvordan næringsaktiviteten påvirker arter og det marine miljøet den er en del av.

Har vi nok kunnskap om hvordan vi bruker arealene i dag? Hvordan påvirker bruken andre? Hvilke areal egner seg best til matproduksjon og fangst? Hvilke områder er det særlig viktig å få tilgang til eller bevare? Er kunnskapsgrunnlaget godt nok?

Det er mange spørsmål som er viktig å ta tak i når man står ovenfor en så kompleks problemstilling som fordeling av havareal og sameksistens mellom næringer. FHF skal medvirke til å fremskaffe dokumentasjon som sikrer et kunnskapsbasert grunnlag for de avgjørelser som tas. Vår rolle er å bidra med kunnskap om hvordan sjømatnæringen selv best kan utnytte det arealet den har tilgjengelig og sørge for at næringens miljøavtrykk blir minst mulig.

FHF har over flere år sett på sameksistens mellom villfisk og havbruk. Hvordan havbruk påvirker fiskeriene og positive synergier og sameksistens mellom de to næringene. Økt satsing på nye arter slik som torskeoppdrett og tareoppdrett skaper behov for nye lokaliteter og havvind krever store arealer. Alle disse «gamle» og «nye» næringene må finne sin plass i havrommet slik at de kan eksistere side om side som gode naboer.

For å bidra til denne problemstillingen har FHF etter innspill fra næringen, satt i gang flere prosjekter de siste årene. Pågående prosjekter setter søkelys på kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal og kunnskap om sameksistens mellom havvind og sjømatnæringen.

Som en styrking av kunnskapsgrunnlaget lyser FHF nå ut forskningsprosjektet «Effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene». Målet her er å kartlegge eksisterende kunnskap og erfaringer fiskere har om effekter og konsekvenser av skyting med seismikk for fiskeriene.

FHF lyser også ut forskningsprosjekt som skal vurdere fremtidig bruk av sjøareal fra havvind og hvordan dette påvirker sjømatnæringen.

Her tar FHF tak i noe av det kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å forvalte våre havområder på en god måte.