Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Finnmark Senterparti viser til Hurdalplattformen hvor den nye fiskeripolitikken er slått fast. Den bygger på fiskesalgslagsloven, deltakerloven og havressurslova. Disse lovene har tjent oss godt.

Det er praktiseringen som er problemet, jf. Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet. Høyre-sidens markedsstyring og mangel på fiskeripolitikk har resultert i en rasering av fiskerinæringa mange fiskeriavhengige kystkommuner.

Geir Adelsten Iversen, Stortingsrepresentant for Sp i Finnmark. Foto: privat
Heidi Anita Lindkvist Holmgren, Sp, vararepresentant nr 2 for Finnmark. Foto: Stortinget

Finnmark SP vil understreke viktigheten og verdien av at Norge utenfor EU kan føre en selvstendig fiskeripolitikk. Vi mener at ny Stortingsmelding om kvotesystemet– selv om EØS-avtalens omsetnings-, etablerings-, investerings- og arbeidskraftkrav, gjelder i fiskerinæringen – bør:

  1. Fastholde at fiskeripolitikken ellers ligger fast, dvs. at «Norge [kan] fortsette å anvende restriksjoner som gjelder den dagen avtalen blir undertegnet,» mht. investering (EØS Vedlegg XII avsnitt h) og etablering (EØS Vedlegg VIII pkt.10) i fangstleddet.
  2. Oppfylle de krav som Riksrevisjonen har påpekt i sin rapport om kvotepolitikken, dvs. ikke kun rette på sterkt kritikkverdige forhold, men også kritikkverdige og alvorlige brudd. Konkret betyr dette at departementet må utrede konsekvensene i forkant av endringsforslag, og vurdere hvordan strukturendringene i kvotesystemet har påvirket aktiviteten i de fiskeriavhengige kystkommunene.
  3. Praktisere og håndheve deltakerlovens og havressurslovas ordning for tildeling av kvoter, dvs. fordeling iht. politiske vedtak og ikke ved markedsstyring i strid med fiskerirettens regler.
  4. Fastslå at det ikke finnes lovhjemmel for kjøp og salg av fiskekvoter, snarere tvert imot, det er forbudt og må følgelig avvikles.
  5. Sikre at strukturkvotene ved ordningens utløp tilbakeførestil de opprinnelige kvotegrupper etter forutsetningene da ordningen ble innført i 2007. Kvotene skal sikre rekruttering, verdiskapende og ringvirkninger til fiskerinæringen i de fiskeriavhengige kommunene som har mistet kvoter som følge av strukturpolitikken de siste 20 år. I tillegg skal flåten under elleve meter gis gode økonomiske rammevilkår uten strukturering og forutsigbarhet og fornying med mannskap på to. Samfiske av tildelte kvoter skal bare tillates mellom uavhengige rederier etter de opprinnelige intensjonene med ordningen.
  6. Fordele kvotene slik at fisken går til den best betalende anvendelse særlig for de fiskeriavhenge kystkommunene. Fiskere som bidrar til samfunnsøkonomiske verdiskapningen i slike fiskerikommuner ut over egen bedriftsøkonomisk lønnsomhet, premieres med kvotebonus på bekostning av de som som bidrar mindre.
  7. Sikre en bærekraftig høsting av fisk på oppvekstområdene innenfor 4 nautiske mil gjennom områdereguleringer ut ifra båtenes størrelse, type- og mengde redskap.
  8. Forbedre kvotekontrollen gjennom ressursregnskaper for mottak og videresalg fra mottaksanleggene slik at kontrollbelastningen for de mindre fartøyene reduseres.
  9. Fiskekvotene prioriteres til fartøygrupper som reduserer klimagassutslippene, blant annet fra trålflåten og til kystfiskeflåten som vil redusere CO2 utslippene ved mindre oljeforbruk med 75% per kilo fangst og redusere de skader trålredskapene gjør med CO2 lagrene på sjøbunnen. Dette vil også styrke de distriktspolitiske formålene i norsk fiskerilovgivning og FNs bærekraftmål om «utvikling gjennom bevaring og bruken av hav og marine ressurser» (mål 14), om «industrialisering og innovasjon» (mål 9) og «bidrag til bærekraftige byer og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge og robuste» (mål 11).
  10. Videreutvikle og forsterkepliktsystemet for torsketrålerne for å sikre at fangstene fra kvotene gir verdiskapende aktivitet i de tilgodesette fiskerikommunene i tråd med ordningens opprinnelige forutsetninger, og vurdere sanksjoner, dersom forpliktelsene ikke følges opp, for eksempel i form avgrunnrenteskatt av kvoteverdiene som tilføres de tilgodesette kommunene.